گلکارى طرز کاشت گیاه گازمانیا


گازمانیا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

گازمانیا یک گیاه آپارتمانى است. اول بار در آمریکاى جنوبى پیدا شده و انگلیسى ها به آن ستاره آتشین مى گویند. از میان برگهاى کشیده و بلندش دمگل بلندى به طول سى سانتى متر رشد مى کند, اندامهاى تغییر شکل یافته اش به رنگ قرمز یا زرد روى دمگل ظاهر مى شود که مانند ستاره آتشین مى درخشد. گلها روى این اندامها قرار دارند.
گازمانیا به نور کافى احتیاج دارد اما نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
در زمستان گازمانیا را در نزدیکى پنجره هاى آفتابگیر قرار دهید ولى در تابستان آن را در محل پرنور (اما دور از پنجره) نگهدارى کنید. گیاهى است گرمادوست, درجه حرارت مناسب براى گازمانیا در زمستان سیزده درجه سانتى گراد و در تابستان هجده درجه سانتى گراد است. زمانى به آن آب بدهید که خاک گلدان خشک شده باشد. مناسب ترین خاک براى گازمانیا مخلوطى است از خاک باغچه, خاکبرگ و پیت.
این گیاه خاکهاى آهکى را نمى پسندد بلکه دوستدار خاکهایى است که کمى اسیدى باشند. براى تقویت گازمانیا فقط در فصول تابستان و بهار به وسیله کودهاى کمکى آن را تقویت کنید.

روش ازدیاد:
در بهار پاجوشهاى کنار گیاه را جدا نموده و به گلدان دیگرى منتقل کنید.

مراقبتهاى لازم:
بعد از دو یا سه سال عمر گیاه به پایان رسیده اما پاجوشهاى کوچکى کنارش سبز مى شوند, زرد شدن و خشکیدن برگهاى گیاه پیر که عمرش تمام شده طبیعى است. پس نباید نگران بود بلکه لازم است به همان روشى که گفته شد آن را تکثیر کنیم.
موقعى که آبیارى بموقع را فراموش کنید برگهایش خشک مى شوند, برگهاى خشکیده را با چاقو یا قیچى جدا نموده و به گیاه آب بدهید. سرما موجب خشکیدگى برگهاى پایینى مى گردد. همچنین ممکن است به علت سرد شدن هوا گل ندهد پس در این صورت بهتر است به محل گرم منتقل شود. خشکى هوا و گرما موجب قهوه اى شدن نوک برگها مى شوند. در تابستان برگها را مرطوب کنید.