قلاب باقى طرز بافت دو نوع شنل

نویسنده


قلاب بافى
دو نمونه شنل

س. رستمى

((مدل شماره یک))

لوازم مورد نیاز
O نخ قلاب بافى المپیوسolympus) ) کرم رنگ شماره (810) به میزان 440 گرم
O میل قلاب شماره 0 / 2
O اندازه موتیف: هر موتیف به قطر 5 / 10 سانتى متر
O ابعاد: 189 * 5 / 49
O مدل مذکور از 72 موتیف و 3 بافت پیوسته تشکیل شده است

بافت موتیف:
ابتدا با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با یک بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 1 زنجیره و 18 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم, 3 زنجیره, 2 بافت دوبل (3 زنجیره 3 بافت دوبل) بافته و این عمل را 5 بار تکرار و در انتها با 3 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پایان برسانید. رج سوم: 1 زنجیره, 1 بافت نیم لایى (5 زنجیره به صورت پیکوت 7 بافت نیم لایى) بافته و این عمل را 6 بار تکرار و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج سوم را به پایان برسانید و از رج چهارم تا انتهاى رج هفتم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل و در انتها با پیکوتهاى (3 و 5 زنجیره اى) بافت موتیف را به پایان برسانید. (بعد از بافت موتیف این عمل را 72 بار تکرار کنید).

بافت قسمت پیوسته:
ابتدا 3 زنجیره, 5 زنجیره, 3 بافت دوبل, 5 زنجیره, 3 بافت دوبل, 5 زنجیره, 3 بافت دوبل, 5 زنجیره, 3 بافت دوبل, 7 زنجیره, 3 بافت دوبل, 5 زنجیره, 3 بافت دوبل, 9 زنجیره, 3 بافت دوبل و ... با زنجیره و بافت دوبل بافت را به پایان برسانید (در انتها این عمل را 3 بار تکرار کنید) و مطابق الگوى اصلى مدل, موتیفها و همچنین بافت قسمت پیوسته را با استفاده از بافت شل به یکدیگر متصل نمایید.

((مدل شماره دو))

لوازم مورد نیاز
O نخ قلاب بافى المپیوسolympus) ) شیرىرنگ (801)
O میل قلاب شماره 0 / 2
O مقیاس: 1 رج = 7 / 0 سانتى متر
O طرز بافت: مدل مذکور از 21 موتیف یکسان تشکیل گردیده است.

بافت موتیف:
ابتدا با 6 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 3 زنجیره (1 زنجیره, 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتهاى رج اول 11 بار تکرار و در انتها با 1 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان ببرید. رج دوم (1 زنجیره, 1 بافت نیم لایى, 1 پیکوت 3 زنجیره اى) بافته و این عمل را تا انتها 12 بار تکرار و در انتها با 1 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پایان ببرید. رج سوم را با 3 زنجیره (3 زنجیره 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتها 11 بار تکرار و در انتها با 3 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج سوم را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج چهارم تا انتهاى رج نهم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل و پیکوتهاى 3 و 5 زنجیره اى بافت موتیف را به پایان برسانید. در انتها بعد از بافت موتیف این عمل را 21 بار تکرار کرده و مطابق الگوى اصلى مدل, از قسمت پیکوت با استفاده از بافت شل موتیفها را به یکدیگر متصل کرده و در انتها 2 رج حاشیه با فواصل زنجیره اى و پیکوتهاى 3 و 5 زنجیره اى دور تا دور شنل مطابق الگوى اصلى مدل بافته و بافت شنل را به پایان برسانید.