مسومیتها و گزیدگیها


مسمومیتها و گزیدگیها

مترجم: پگاه امیردیوانى
منبعChildheelth 1999 :

O مسمومیت با نفت سفید
کودکان اغلب نفت سفید را اشتباها مى نوشند, به خصوص اگر این ماده در خانه و در بطریهاى آب نگهدارى شود. کودک معمولا به علت مزه نامطبوع این ماده بیشتر از یک جرعه از آن نمى نوشد. خطر عمده ناشى از نوشیدن نفت سفید آن است که اشتباها وارد ریه هاى کودک مى شود و منجر به ذات الریه یا تورم شدید ریه ها مى گردد.
اگر کودک نفت سفید خورده است نباید او را وادار به استفراغ کرد زیرا ممکن است ماده وارد ریه هایش شود, همچنین هیچ خوراکى یا نوشیدنى دیگرى نیز نباید به کودک خوراند.

O مسمومیت با حشره کش
حشره کشها از طریق پوست جذب مى شوند و باعث لرزش ماهیچه ها, تعریق, ترشح مقدار زیادى بزاق و تنگ شدن شدید مردمکها مى شوند. در مرحله بعد کودک دچار تشنج و بیهوشى مى گردد و یا فلج مى شود.
در چنین مواقعى باید به سرعت پوست کودک را با آب و صابون شست تا اثرات حشره کش از روى پوستش برطرف شود.

O مسمومیت با داروها
اغلب مواقع کودکان به طور تصادفى داروهاى بزرگسالان را که در جاى امنى در خانه نگهدارى نمى شوند, مى خورند.
قرصهاى رنگى و داراى پوشش شیرین خطرناک هستند. در صورت خوردن این گونه مواد, باید کودک را وادار به استفراغ کرد.

O مارگزیدگى
نیش مار خطرناک است و ممکن است باعث مرگ شود. بیشتر مارگزیدگى ها در ساعتهاى تاریک شبانه روز و در ناحیه پا یا مچ پاى کودکانى که به مار نزدیک مى شوند, روى مى دهد.
اثر نیش مار بستگى به مقدار زهر وارد شده و نوع مار دارد. بعضى از مارگزیدگى ها بدون وارد کردن زهر به بدن است.
در چنین مواقعى باید کودک را به پشت خواباند, خونسردى خود را حفظ کرد و عضو گزیده شده را با یک تخته شکسته بندى بى حرکت نگه داشت. نباید از شریان بند استفاده کرد, نباید زخم را با چاقو شکاف داد و زهر را مکید.

O گزیدگیهاى حیوانات
میکروبها در دهان تمام حیوانات (از جمله انسانها) وجود دارند. نیشهاى حاصل از دندانهاى تیز موجب زخمهاى عمیقى مى شود که میکروبها را به داخل بافتهاى بدن منتقل مى کند. این زخمها مستعد عفونت هستند. نیش یک حیوان مى تواند باعث بیمارى هارى شود. که این بیمارى ویروسى منجر به مرگ مى گردد.
در این صورت باید جاى نیش را با آب و صابون شست و در صورت امکان نیش را با موچین خارج کرد.

O نیش حشرات
نیش بیشتر حشرات اگرچه دردناک است, خطرناک نیست. بعضى از کودکان نسبت به این نوع سمها حساسیت دارند. نیشهاى چندگانه مى تواند خطرناک باشد. همچنین وجود نیش در ناحیه دهان یا گلو خطر جدىترى محسوب مى شود, زیرا به محض تورم این نواحى راه عبور هوا مسدود مى شود. اگر نیش هنوز در محل نیش زدگى وجود دارد باید آن را با موچین خارج کرد و براى کاهش درد و تورم از کمپرس آب سرد استفاده نمود.
در صورت بروز هر یک از این مسمومیتها و گزیدگیها, براى کمک به کودک مصدوم باید اقدامات زیر را انجام داد:
1ـ اصول کمکهاى اولیه را دانسته و به کار برید.
2ـ اگر کودک نفت سفید یا یک ماده شیمیایى مضر نظیر سفیدکننده لباس خورده است, او را وادار به استفراغ نکنید.
3ـ اگر کودک قرص یا ماده غذایى سمى خورده, هرچه سریعتر او را وادار به استفراغ نمایید.
4ـ در صورت تشخیص نوع زهر یا سم حیوان (به ویژه مار) از سرم ضد آن زهر استفاده کنید.
5ـ گازگرفتگى هاى عمیق انسانى یا حیوانى منجر به عفونت مى گردد. در این صورت مطمئن شوید که کودک واکسن کزاز زده باشد, اما هیچ گاه زخم او را بخیه نزنید.