درختچه هاى زینتى
پیچ انارى

مهندس مجتبى شریعت پناهى

پیچ انارى درختچه اى است بسیار زیبا و بالا رونده که با درخت انار قوم و خویش مى باشد.
خانواده هایى که دوستدار پیچ انارى هستند آن را در نزدیکى دیوار و یا نرده ها مى کارند تا گلهاى قرمز رنگش زینت بخش خانه باشد, گلهایش مانند گلهاى انار است, از در و دیوار بالا مى رود و حتى شاخه هاى خود را به داربست مىآویزد. این گیاه در تابستان غرق در گل مى شود.
شما هم مى توانید آن را به خانه راه دهید تا هر تابستان مهمان گلهایش باشید.

مشخصات گیاه شناسى
پیچ انارى به خانواده بیگنونیاسهBIGNONIAGEAE تعلق دارد. گونه اى از آن که به جنگلهاى جنوب شرقى آمریکا تعلق دارد تا دوازده متر رشد مى کند. این نوع پیچ انارى به قیم نیازى ندارد. گلهایش شیپورى است, گلها که 3 تا 6 سانتى متر طول دارند به صورت خوشه اى در انتهاى شاخه هاى جوان ظاهر مى شوند, گونه دیگرى از این درختچه که شش متر رشد مى کند به قیم نیاز دارد.

مراقبتهاى لازم:
این درختچه را در محلهاى آفتابگیر و در خاکهاى حاصلخیز بکارید.
در اواخر زمستان آن را هرس کنید و آبیارى را به طور مرتب انجام دهید.
شما مى توانید در اواخر زمستان قبل از اینکه جوانه هایش باز شود آن را به خاک بنشانید.
براى ازدیاد این گیاه در اواخر زمستان ریشه هاى سالم و ضخیمش را از زمین خارج نموده و به چند قطعه تقسیم کنید و به خاک بنشانید.