حکیم باشى چند نسخه براى تقویت حافظه


حکیم باشى
((چند نسخه براى تقویت حافظه))

جوز هندى (5 گرم), میخک (5 گرم), دارچین (5 گرم), مصطکى (10 گرم), زنجبیل (5 گرم), دار فلفل (5 گرم), صبر زرد (3 گرم), عصاره شیرین بیان (65 گرم), همه را کوبیده در 250 گرم عسل مخلوط کنید و روزانه 3 قاشق مرباخورى مصرف نمایید. این نسخه براى مبتلایان به بیمارى صرع, مزاجهاى سرد, شب ادرارى کودکان و لکنت زبان نیز مفید است.
نسخه دیگر:
تخم کاوشه (20 گرم), افتیمون (5 گرم), سنا (5 گرم), غاریقون (5 گرم), همه را نرم کوبیده و در 250 گرم عسل مخلوط نمایید و روزانه 3 قاشق مرباخورى مصرف نمایید.
نسخه دیگر:
میخک (5 گرم), کبابه چینى (10 گرم), هل قرابى (5 گرم), دارچین (5 گرم), مصطکى (5 گرم), زنجبیل (5 گرم), دستور تهیه این نسخه مشابه نسخه هاى بالا است.

منبع: صانعى, صفدر, نسخه شفا ((گل و گیاه)), انتشارات حافظ نوین, تهران, 1378, ص113.
Recommunded Dietary Allowances. ـ1 . *