حکیم باشى درمان آب ریزش بینى و عطسه فصلى
حکیم باشى

درمان آب ریزش بینى و عطسه فصلى


در موارد بروز آلرژیهاى فصلى همراه با آب ریزش بینى و عطسه, نسخه زیر مفید خواهد بود. مرزنجوش (5 گرم) را به چهار قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده و صاف نمایند و در محل خنکى نگهدارى کنند. روزى شش مرتبه مقدارى از آن را استنشاق نمایند (آب را در بینى کشند). همچنین نسخه زیر را مصرف نمایند:
مرزنجوش (20 گرم), بادرنجویه (20 گرم), اسطوخدوس (20 گرم), تخم گشنیز (5 گرم), مغز ناخنک (10 گرم), گل بنفشه (10 گرم), پر سیاوشان (40 گرم), آویشن شیرازى (5 گرم), بابونه شیرازى (5 گرم).
همه را پس از نیم کوب کردن, 12 قسمت کرده و هر قسمت را پس از شستن در یک لیوان آب جوش ریخته و پس از 5 دقیقه جوشانیدن میل نمایند. هنگامى که داروها مى جوشد, مى توان سر را روى بخور آن گرفت و بخور داد.
اگر بیمارى آلرژیک یا گریپ فصلى سخت باشد, بایستى 5 گرم سیاه دانه را نیم کوب کرده, در نصف استکان آب بجوشانند تا به نصف برسد. سپس آن را صاف کرده و در یک قاشق روغن زیتون بى بو ریخته کمى گرم نمایند تا آب آن تبخیر شود و سپس 3 مرتبه در روز در بینى بچکانند.

منبع:
صانعى, صفدر. نسخه شفا ((گل و گیاه)), انتشارات حافظ نوین, تهران, 1378, صص108 ـ 107.