قلاب بافى رومیزى شال گردن

نویسندهقلاب بافى
رومیزى ـ شال گردن


لوازم مورد نیاز

نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ) سفید رنگ شماره 40 (298) به میزان 130 گرم
تک میل قلاب شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 72 سانتى متر

O طرز بافت: ابتدا یک حلقه درست کنید و بر روى حلقه 8 بافت نیم لایى یا کروشه تکى کار کنید. رج دوم: بر روى بافت نیم لایى و یا کروشه تکى 3 زنجیره 1 بافت دوبل (1 زنجیره و 2 بافت دوبل دوتایى) بافته و قسمت داخل پرانتز را 8 بار تکرار کنید تا رج دوم به پایان برسد. رج سوم را ابتدا با 1 بافت نیم لایى 10 زنجیره 1 بافت نیم لایى 3 زنجیره به صورت پیکوت, 1 بافت نیم لایى بافته و این عمل را تا انتهاى رج سوم مطابق توضیحات گفته شده 8 بار تکرار کنید تا بافت رج سوم نیز به پایان برسد. رج چهارم را ابتدا با 3 زنجیره 4 بافت دوبل 7 زنجیره (5 بافت دوبل 7 زنجیره) بافته و قسمت داخل پرانتز را 6 بار تکرار کنید و انتهاى رج چهارم را با 5 بافت دوبل 3 زنجیره و 1 بافت دوبل به پایان برسانید. رج پنجم: 1 بافت دوبل (3 زنجیره) 5 زنجیره, 1 بافت دوبل 3 زنجیره, یک پیکوت 3 زنجیره اى بافته و مطابق توضیحات داده شده تا انتهاى رج پنجم این عمل را 8 بار تکرار کنید تا رج پنجم نیز به پایان برسد. رج ششم را ابتدا با 3 زنجیره 1 تاتاآمى 2تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى 1 تاتاآمى 3تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى 1 تاتاآمى 3تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى 1 تاتاآمى 3تایى 6 زنجیره (1 تاتاآمى 3تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى 1 تاتاآمى 3تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى 1 تاتاآمى 3تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى 1 تاتاآمى 3تایى یک پیکوت 3 زنجیره اى) بافته و دستور قسمت داخل پرانتز را 7 بار تکرار کنید و انتهاب بافت رج ششم را با 2 زنجیره و 1 بافت دو دوبل به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج هفتم تا انتهاى رج 74 با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل و همچنین بافت تاتاآمى بافت رومیزى را به پایان برسانید.


شال گردن


لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ) شماره 30 به میزان 250 گرم
میل قلاب شماره 2
مقیاس 5 / 7 عدد نمونه بافت 14 رج 10= سانتى متر مربع
اندازه شال گردن: 39 * 150 سانتى متر

طرز بافت: ابتدا 169 زنجیره ببافید سپس طبق نمونه بافت 211 رج با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل بافته و در انتها 1 رج حاشیه دور تا دور شال گردن با استفاده از بافت نیم لایى و پیکوتهاى 8 زنجیره اى بافته و بافت شال گردن را به پایان برسانید.