کتابخانه پیام زنکتابخانه پیام زن
نگاهى به کتابهاى رسیده


خداى عزیز من
محسن ربانى
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 39 صفحه
قیمت: 2000 ریال
مناجات با خدا زیباست و آنان که این زیبایى را چشیده اند و دریافته اند, لحظه اى از آن حال خوش را با دنیا و حتى آخرت عوض نمى کنند و از دوست جز دوست نمى طلبند.
معصومان(ع) راه این گونه راز و نیاز را با ما نموده اند و چه زیباست با دعاهاى آنان, خدا را بخوانیم و درد دل بر دوست ببریم و بدین وسیله از غیر دوست ببریم.

تبلیغ در قرآن و حدیث
محمد محمدى رىشهرى
ناشر: دار الحدیث
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 468 صفحه
قیمت: 20000 ریال
تبلیغ در قرآن و حدیث, که بخشى از دانش نامه میزان الحکمه است, به صورتى روشمند در هشت فصل سامان یافته است.
در فصل نخست جایگاه تبلیغ و نقش حیات بخش آن در انسانها تبیین شده است. در فصل دوم تحت عنوان جایگاه مبلغ, مباحثى همچون: فضیلت, حقوق و مسوولیت مبلغ ارائه شده است. فصل سوم به بررسى رسالت مبلغ از قبیل دعوت مردم به مصالح دین و دنیا, ایمان به مبانى دینى, پرهیزکارى و ... اختصاص یافته است. در فصل چهارم ویژگیهاى علمى, اخلاقى و عملى مبلغ مورد بررسى قرار گرفته است. فصل پنجم به بررسى ابزارهاى تبلیغ اعم از موعظه, شعر, قلم و ... پرداخته است. در فصل ششم آداب تبلیغ همچون مراعات شایستگى, توان و نشاط مخاطب ارائه شده است. در فصل هفتم تحت عنوان آفات تبلیغ مباحثى همچون گفتار بدون عمل, تکلف طولانى سخن گفتن آمده است. و در فصل هشتم با ارائه سیره عملى پیشوایان دینى, آثار عملى تبلیغ برشمرده شده است.

طلوع آشنایى
مهدى رفیعى موحد
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم1380/
تعداد صفحه: 120 صفحه
قیمت: 550 تومان
((طلوع آشنایى)) به بنیانى ارزشمند مى پردازد که مى تواند بدبختى یا خوشبختى دختر و پسر را رقم بزند از این رو, شایسته است با بصیرت و درایت کافى و لازم چنین بنایى نهاده شود.
نویسنده بر اساس فقه شیعه, بدین موضوع پرداخته تا نسل جوان دریابند که اسلام, دین زندگى و دین همه اعصار و محیطهاست و براى هر قشرى و در همه ابعاد, رهنمود دارد و ضعف و انحطاط مسلمانان از ضعف شناخت آنان در مورد دین و عدم اجراى صحیح توصیه هاى آن است.

گزارش هم اندیشى بررسى مسایل و مشکلات زنان; اولویتها و رویکردها
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 80 صفحه
قیمت: 3000 ریال
نخستین ((هم اندشى بررسى مسایل و مشکلات زنان; اولویتها و رویکردها)) در ششم بهمن ماه 80 توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان برپا شده است. این کتاب نگاهى دارد به اهداف و ضرورتهاى برپایى این هم اندیشى و همچنین برنامه ها, دستاوردها و چشم انداز آینده آن.

مجموعه مقالات هم اندیشى بررسى مسایل و مشکلات زنان; اولویتها و رویکردها (ج1 و 2)
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
نوبت چاپ: اول1380/
قیمت دوره: 40000 ریال
این مجموعه گزیده اى از مقالاتى است که به دبیرخانه هم اندیشى مشکلات زنان, اولویتها و رویکردها رسیده است که به سه دسته تقسیم شده است:
1ـ مقالاتى که ضرورت تدوین الگوى جامع و راهبردى در حوزه مسایل زنان را موضوع خود قرار داده اند.
2ـ مقالاتى که به نقد و بررسى الگوها و برنامه هاى موجود پرداخته اند.
3ـ مقالاتى که به صورت مصداقى به مسایل و مشکلات زنان پرداخته و مسإله و یا مسایلى خاص را مورد بررسى قرار داده اند.
مقالات دسته اول و دوم در جلد اول و مقالات دسته سوم در جلد دوم این مجموعه آمده است.

مجموعه گفتگوهاى هم اندیشى بررسى مسایل و مشکلات زنان; اولویتها و رویکردها
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 443 صفحه
قیمت: 18000 ریال
در این کتاب گفتگوها و میزگردهایى که در هم اندیشى مشکلات زنان, اولویتها و رویکردها انجام شده است گردآورى شده است. این گفتگوها با علما, اساتید و محققان حوزه علمیه, کارشناسان و اساتید علوم انسانى, مسوولان نهادها, مراکز و جمعیتهاى دولتى و غیر دولتى زنان, مسوولان مراکز و نهادهاى اجرایى مرتبط با مسایل زنان و مدیر مسوولان نشریات زنان بوده است.

رویکردى نوین در روابط زوجین
عزت السادات میرخانى
ناشر: شوراى فرهنگى, اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 282 صفحه
قیمت: 7500 تومان
خانواده با دو رویکرد مخاطرهآمیز روبه رو است که هر دوى آنها خودنگرى و مصلحت خانواده را فدا نموده است و این کانون انس و الفت را به سراشیبى سقوط نزدیک مى سازد این دو عبارتند از:
1ـ رویکرد نوینى به نام تمدن که بشریت را در معرض تهدید قرار داده است.
2ـ رویکردى که برخاسته از سنتهاى غلط و آمیخته با خرافه و جهل و یا تعصب است.
در این میان راه سومى لازم است که همان راه احیاى ارزشهاى دینى و ملى است.
در این مجموعه مسایل مربوط به خانواده عموما و حقوق و وظایف زوجین خصوصا و نوع تعاملات رفتارى افراد خانواده در پناه تلطیف در حقوق و تإکید بر اخلاق با محوریت قوانین اسلامى روشن شده است و بسیارى از سوالات و ابهامات در این باره به عرصه تحلیل و نقد و پاسخگویى کشیده شده است و سپس راهکارهاى مناسب و برخاسته از متون صریح اسلامى ارائه شده است.

سن ازدواج دختران
زهره حبیبیان ـ زهرا آیت اللهى ـ مریم گدازگر
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 259 صفحه
قیمت: 8000 ریال
قانون در امر ازدواج و رفع نیاز جنسى با توجه به دیگر مصالح, براى پسران و دختران حداقل سن را تعیین کرده است تا هر نوجوانى در این سن با داشتن دیگر شرایط, اجازه رفع این نیاز را داشته باشد.
ماده 1041 قانون مدنى بیان مى دارد: ((نکاح قبل از بلوغ ممنوع است)), تبصره ماده 1041 نیز عنوان مى کند: ((عقد نکاح, قبل از بلوغ با اجازه ولى, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح است.))
کتاب سن ازدواج دختران جهت بررسى قوانین مربوط به مباحثى چند پرداخته است.

زن, دین, سیاست
زهرا آیت اللهى
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 200 صفحه
قیمت: 6000 ریال
یکى از موضوعات مهم در حیطه مسایل زنان, مشارکت سیاسى آنان مى باشد که در قرن اخیر در محافل مختلف مورد مباحثات و مناقشات جدى قرار گرفته است.
کتاب زن, دین, سیاست در پى آن است تا مبانى نظرى مشارکت سیاسى زنان را با توجه به منابع معتبر شیعه مطرح نماید. لذا موارد متعددى از رفتار سیاسى بانوان که مورد تإیید معصومین(ع) بوده ارائه مى نماید. در بخشهایى از کتاب نیز به موضوعاتى چون: ((خشونت علیه زنان)), ((مشارکت زنان عصر معصومین(ع))) و ((مشارکت سیاسى زنان به عنوان تکلیف الهى)) از منظر دلایل دینى اشاره شده است.

تمکین بانو ـ ریاست شوهر
غلامرضا صدیق اورعى
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 224 صفحه
قیمت: 7000 ریال
بانو بودن و نیز شوهرى به عنوان موقعیتهاى اجتماعى در سازمان خانواده, داراى نقش قاعده و هنجار مى باشد. ناآگاهى, ابهام و تناقض در هنجارها و وظایف بانویى و شوهرى مى تواند منجر به نزاع در خانواده شود. این کتاب در صدد است در خصوص این دو موقعیت به سوالات ذیل پاسخ دهد:
ـ قانون مدنى و شرع مقدس چه مواردى را جزء تمکین بانو و ریاست شوهر مى داند؟
ـ عرف جامعه و فرهنگ مردم چه تعریفى از تمکین بانو و ریاست شوهر ارائه مى کند؟
ـ در باره تمکین بانو و ریاست شوهر در جامعه ما چه هنجارهایى وجود دارد؟

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
ابراهیم شفیعى سروستانى
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 212 صفحه
قیمت: 7000 ریال
حقوق زنان را از جنبه هاى مختلفى چون: حقوق مدنى, حقوق جزا, حقوق اساسى و ادارى مى توان مورد بررسى و دقت نظر قرار داد. یکى از موضوعات مرتبط با حقوق جزاى زنان, موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است. در این پژوهش ضمن ارائه دیدگاه فقهاى مذاهب اسلامى دلایل و مستندات آنها, تحلیلى همه جانبه از این موضوع ارائه شده است.


انحلال نکاح به واسطه عیب
زهرا راستى ـ اکرم اسماعیلى
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 184 صفحه
قیمت: 9000 ریال
انحلال نکاح در ازدواج دائم به واسطه طلاق یا فسخ نکاح صورت مى پذیرد. در این کتاب بیماریهاى جسمانى و روانى موجب حق فسخ نکاح براى زن و مرد و نیز نظرات برخى از پزشکان و روانپزشکان در مورد این بیماریها مورد بررسى قرار گرفته است و پیشنهاداتى براى اصلاح قوانین مربوطه ارائه شده است.

طلاق به درخواست زن, به درخواست شوهر
مریم احمدیه ـ دکتر جمشید جعفرپور
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 248 صفحه
قیمت: 7500 ریال
در طول زندگى زناشویى, دوستى, مشارکت, ایجاد مودت و رحمت که موجبات آرامش خانواده را به همراه مىآورد, از اهمیت ویژه اى برخوردار است. هدف قانونگذار همواره سعى در ایجاد و استمرار چنین پدیده اى در زندگى مشترک زوجین مى باشد.
بنابراین فروپاشیدن نظام خانواده نمى تواند به آسانى مورد پذیرش قرار گیرد. و براى به وقوع پیوستن چنین امرى شرایطى از نقطه نظر قانون باید مهیا باشد. این کتاب به تفصیل شرایط لازم براى درخواست طلاق هر یک از زن و شوهر را بیان نموده است.

مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند
محمد اسحاقى
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 214 صفحه
قیمت: 8000 ریال
در این کتاب میزان و نحوه مجازات پدر و نیز مادر از منظر قرآن, فقه و حقوق موضوعه بررسى گردیده و جهت بهبود روشهاى مقابله با این پدیده, پیشنهاداتى به سیستم تقینى کشور ارائه شده است.
در فصل اول به ریشه هاى روان شناختى قتل فرزند و عوامل و علل فرزندکشى در ایران اشاره مى شود و در فصل دوم آیات قرآن را در مورد مجازات کشتن فرزند بررسى کرده است و فصل سوم و چهارم مربوط به مجازات فرزندکشى در فقه اسلامى است.

زن, عقل, ایمان, مشورت؟!
کبرا خزعلى ـ سیمیندخت بهزادپور ـ زهرا آیت اللهى
ناشر: شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ـ سفیر صبح
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحه: 280 صفحه
قیمت: 10000 ریال
این کتاب سه موضوع را بررسى کرده است:
موضوع اول نگرشى به موضوع زن در نهج البلاغه (بحث عقل)
موضوع دوم بررسى خطبه 79 نهج البلاغه
موضوع سوم بررسى شبهاتى پیرامون زنان (عقل, ایمانى, مشورت و اطاعت)

تا سپیده دم
به کوشش: رضا اسماعیلى
ناشر: انتشارات طب و تزکیه
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 136 صفحه
قیمت:
این مجموعه, حاصل ((فراخوان داستانى)) است که به مناسبت بزرگداشت و گرامیداشت سال امام على(ع) و رفتار علوى در مجلات و مطبوعات کشور چاپ و از دانشجویان سراسر کشور دعوت به عمل آمد تا داستانهاى خود را با موضوع سیره عملى امام على(ع) به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى ارسال دارند.
در این مجموعه (تا سپیده دم) داستانهاى نفرات برتر به چاپ رسیده است.حج و عمره در قرآن و حدیث
محمدى رىشهرى (ترجمه: جواد محدثى)
ناشر: دارالحدیث
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 632 صفحه
قیمت: 2000 ریال
کتاب حج و عمره در قرآن و حدیث که ترجمه فارسى کتاب الحج و العمره فى الکتاب و السنه مى باشد در سه بخش تنظیم شده است: مکه مکرمه, حج و عمره و مدینه منوره. این کتاب داستان حج را از گذاشته شدن سنگ بناى کعبه تا آداب زیارت مرقد منور پیامبر از زبان پیشوایان دین بازگو مى کند.
این کتاب همچنین داراى هفت نقشه راهنما براى مکانهایى چون مواقف حج و بقیع است.

نگاهى به دنیاى حیوانات در قرآن کریم
جلیل ابوالحب (ترجمه: تقى متقى)
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 87 صفحه
قیمت: 4500 ریال
قرآن کتاب هدایت و تربیت است و مى توان از آیه آیه آن نکته برگرفت و پند آموخت و در این راه, حتى براى عبرت اندوزى و پیمودن راه درست از آفرینش, نحوه زندگى خصوصیات, احکام و منافع حیوانات سخن گفته است. این دسته از آیات شایسته تحقیق و بازکاوى است و براى شیفتگان آموزه هاى قرآنى, معارف فراوانى در بر دارد. نویسنده با توجه به مباحث علمى و زیست شناسى و نیز نیم نگاهى به تفاسیر برخى آیات این اثر را عرضه کرده است.

در جستجوى خواهر
غلام محمدپور (غریب)
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 256 صفحه
قیمت: 12500 ریال
مغولان, در هشتصد سال پیش, یکى از دردناکترین و جنایت بارترین حوادث جهان را رقم زدند که چشم گیتى چنان ندیده است. آنان پیامآوران آتش و خون بودند که ((آمدند و کندند و سوختند و کشتند وبردند و رفتند)) و سیاهى و سرخى را به هم آمیختند; سیاهى غارت و تجاوز و سرخى دریدن جسم مادران و نوزادان و کشتار مردان.
((در جستجوى خواهر)) داستان حماسه و عشق و ایثار و دلیرى است که در دل این حوادث هشتبار روى داده است.

دین و چشم اندازهاى نو
ترجمه غلامحسین توکلى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم1380/
تعداد صفحات: 199 صفحه
قیمت: 9000 ریال
کتاب مجموعه اى است از هشت مقاله که هر یک از آنها از زاویه اى به دین پرداخته است. ترجمه این مقالات جهت آشنا ساختن دین پژوهان فارسى زبان با برخى از مسایلى است که در حیطه دین پژوهى در جریان است; به این قصد که گامى باشد در پویایى و بالندگى مسایل دین پژوهى و آشنایى محققان این حوزه با نشاط دینى در عرب معاصر.

بررسى فقهى و حقوقى مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدصادق شریعتى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 232 صفحه
قیمت: 11500 ریال
فقه الحکومه, با ظهور انقلاب اسلامى و حدوث موضوعات جدید از انزوا در آمد و ثابت کرد که اسلام مى تواند قانون مناسب براى اداره جامعه را عرضه کند. در این اثر, نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه و حقوق بررسى شده, مولف در بعد فقهى به مباحث تئوریک مصلحت در اندیشه امامیه پرداخته و در بعد حقوقى از رابطه مجمع با سایر عناصر قانونى و قانون گذارى و اصول و الگوهاى مصلحت بحث کرده است.

فلسفه دین
محمد حسین زاده
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم1380/
تعداد صفحات: 448 صفحه
قیمت: 20000 ریال
در این کتاب مهمترین مسایل فلسفه دین در چند فصل ساماندهى شده است. در فصل اول, معیار ارزیابى عقاید دینى بررسى و نتیجه گرفته مى شود. تنها باید با روش عقلانى به پژوهش باورهاى دینى پرداخت و در اثناى بحث, عمده ترین گرایشهاى کلامى و فلسفى معاصر چون الهیات لیبرال اگزیستانسیالیسم مسیحى, پوزیتویسم و تحلیل زبانى نقد و تحلیل مى شود. در فصل دوم, مبانى معرفت شناسى باورهاى دینى را بررسى مى شود و فصل سوم به تجربه دینى اختصاص دارد. در فصل چهارم براهین اثبات خدا به صورت تطبیقى بررسى مى شود.

جرعه اى از زلال قرآن (ج اول)
آیت الله میرزا ابوالقاسم محمدى گلپایگانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 320 صفحه
قیمت: 16000 ریال
این اثر با بهره مندى از احادیث اخلاقى اهل بیت عصمت و طهارت, براى عموم نمازگزاران بیان مى شده است, به حق جرعه اى گوارا از کلام الهى است که با برخوردارى از بیانى سلیس و روان براى عموم افراد به ویژه اقشار فرهنگى جامعه, سودمند و قابل استفاده است.
در این جلد تفسیر سوره هاى اسرإ, کهف و مریم آورده شده است.

تفسیر راهنما
روشى نو در ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن (ج 14)
اکبر هاشمى رفسنجانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 684 صفحه
قیمت: 27000 ریال
این کتاب از دستاوردهاى پژوهشى قرآن شناس فرزانه حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى و گروهى از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن است.
نوآوریهاى علمى, شیوه ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن به همراه فهرستى جامع از تمامى آنها و اتخاذ روشى جدید در تفسیر و آموزش قرآن, این اثر گرانسنگ را در مقایسه با دیگر تفاسیر ممتاز و بى بدیل ساخته است.

شرح خطبه حضرت زهرا(س) (جلد دوم)
آیت الله سیدعزالدین حسینى زنجانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: سوم1380/
تعداد صفحات: 342 صفحه
قیمت: 15000 ریال
((شرح خطبه حضرت زهرا(ص))) عنوان اثرى است که با موشکافى و باریک شدن در سخنان آن حضرت نشان دقایقى مى باشد که در روشن کردن حقانیت این خاندان نقش بسزایى دارد, دقایقى که بسیارى از روى بغض و کینه آن را ندیده گرفته اند.

اندیشه سیاسى مسکویه
محسن مهاجرنیا
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 168 صفحه
قیمت: 8000 ریال
کتاب حاضر در پنج فصل و یک مقدمه و خاتمه تنظیم شده است. در فصل آغازین از زندگى و زمانه معلم ثالث به اختصار سخن رفته است.
فصل دوم به اجتماع و سیاست اختصاص یافته و تلاش شده تا ماهیت اجتماع و منشإ حیات اجتماعى از زوایاى مختلف بررسى شود.
فصل سوم متکفل بیان مقام سساست نزد معلم ثالث است.
فصل چهارم به بیان اهمیت و جایگاه دولت و حکومت در اندیشه مسکویه پرداخته است.
فصل پنجم به ساختار حکومت مطلوب مسکویه پرداخته و تلاش شده تا جایگاه حاکمان سیاسى و مردم در حکومت مشخص شود.
در خاتمه این کتاب ترجمه رساله ((ماهیت عدل)) مسکویه آورده شده است.

اسرار الصلاه یا معراج عشق
مهدى سمندرى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 198 صفحه
قیمت: 10000 ریال
((اسرار الصلاه)) درس عشق و عبادت را مىآموزد که نماز, سرى است بین عاشق و معشوق و منتى است از سوى او بر بندگان. نماز گنج عشق است و معراج مومن وقت سودن سر به خاک و بردن دل به افلاک که دل حرم الهى است نماز ظاهرى دارد و باطنى و حیات آن به باطن است که عبارت است از حضور قلب, تفهم, تعظیم, هیبت, رجإ و حیإ.

اندیشه سیاسى اخوان الصفا
على فریدونى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 319 صفحه
قیمت: 15000 ریال
اخوان الصفا با رهیافت فلسفى به تبیین و تشریح مسایل و موضوعات اجتماعى پرداخته و نظریه پردازى نموده اند. در این کتاب مقولات اصلى اندیشه سیاسى اخوان الصفا بازگو شده و در باره موضوعاتى چون دولت, سیاست, مدینه فاضله, رییس فاضل و ... سخن مى رود.
نوآورى کتاب حاضر, بازشناسى اندیشه هاى آنان در حوزه سیاست و دولت است که تاکنون در این مورد پژوهشى مستقل و گسترده اى انجام نگرفته است.

پدیده شناسى فقر و توسعه (ج1, 2, 3, 4)
تهیه و تدوین: دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
قیمت دوره 4 جلدى: 100000 ریال
فقر پدیده شومى است که فساد و تباهى به بار مىآورد, روح و جسم را مى فرساید, در اقتصاد خلل وارد مى سازد, ناهنجارىهاى اجتماعى ایجاد مى کند. فقر, آن چنان شوم است که همه دولتها و حکومتها مدعى اند در راه مبارزه با آن کوشیده اند و مى کوشند.
اسلام در این راه برنامه هایى بسیار جامع و فراگیر و کارآ داده است که باید در راه دستیابى و تنقیح آن کوشید و این مهم, نیروهاى اسلامى دانا و ژرف نگر و آگاه به مسایل روز و سامان یافته مى طلبد.
این مجموعه چهار جلدى قدمى است در شناخت فقر و شاخصهاى آن, امکان یا عدم امکان توسعه مستقل, راهبردهاى توسعه در جهان سوم, عناصر فرهنگى توسعه و ...

نقش قبایل یمنى در حمایت از اهل بیت(ع)
(قرن اول هجرى)
اصغر منتظرالقائم
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 404 صفحه
قیمت: 20000 ریال
یمن از صدر اسلام, یکى از کانونهاى مهم تشیع بوده است و قبایل یمنى در تاریخ اسلام و در حمایت از اهل بیت(ع) نقشهاى کلیدى داشته اند. مولف با طرح چند سوال اساسى و بر طبق روش کتابخانه اى مبتنى بر منابع و اسناد دست اول به چنین تحقیق گسترده و عمیقى دست زده است. در این کتاب براى تحلیل و تفسیر و نقد داده هاى تاریخى از روش قیاسى مربوط به کلیات حوادث و روش استقرایى مربوط به جزییات حوادث استفاده شده است.
O