نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات بهار 1381

نویسنده


نمایه مسایل زنان در مطبوعات بهار 1381

محبوبه ابریشم


مسایل زنان و خانواده و به تبع آن کودک و جوان, یکى از موضوعات عمده اى است که هر روز در سطح رسانه ها از جمله مطبوعات, از زوایاى مختلف مطرح مى شود . این مسایل که در قالب مقاله, گزارش و گفتگو و غیر آن انتشار مى یابد علاوه بر عموم خوانندگان, مى تواند براى پژوهشگران مفید باشد و کمتر پژوهشگرى است که در بررسى مسایل زنان و خانواده نیازمند مراجعه به مباحث مطرح شده نباشد. علاوه اینکه تنها مرور اجمالى بر عناوین مسایل یاد شده, تصویرى اجمالى از این موضوع را به دست مى دهد و جهت گیرى و فضاى کلى مباحث زنان و خانواده را مى نمایاند. در پایان هر فصل, نمایه اى از موضوعات یاد شده که مربوط به محدوده زمانى فصل قبلى مى باشد در سه محور: 1ـ زنان و دختران, 2ـ خانواده, و 3ـ کودک و جوان تقدیم مى شود. طبیعى است که این نمایه هرچند بخش وسیعى از مطبوعات را شامل مى شود ولى همه آنها را در بر نمى گیرد. همین مقدار مى تواند نکات یاد شده را برآورده سازد.


دختران ـ زنان

زنان, کار بیشتر دستمزد کمتر, فاطمه امیرى, زنان, ش86, فروردین 81.
موقعیت زنان پس از انقلاب اسلامى, دکتر ژاله شادىطلب, زنان, ش86, فروردین 81.
زنان, سال 81 چشم اندازى مبهم از اصلاح قوانین, زهرا ابراهیمى, زنان, ش86, فروردین 81.
زنان در کشورهاى اروپایى و آمریکایى, اخبار زنان, ش1, فروردین 81.
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش1, فروردین 81.
اخبار علمى زنان, اخبار زنان, ش1, فروردین 81.
مشکلات زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش1, فروردین 81.
دیدگاههاى مسوولان و صاحب نظران در باره زنان, اخبار زنان, ش1, فروردین 81.
فعالیت زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش1, فروردین 81.
باید به مشکلات زنان سرپرست خانوار رسیدگى شود (گفتگو), مریم بهروزى, رسالت, 15 / 1 / 81.
خشونت علیه زنان یک پدیده جهانى, همشهرى, 16 / 1 / 81.
زنان; آنچه به دست آورده اند!, فاطمه امیرى, ایران, 17 / 1 / 81.
طرحها و لوایح مربوط به زنان, بنیان, 18 / 1 / 81.
حق زن, بانو جام جم, 18 / 1 / 81.
نقش زن در خانه (گفتگو), شهربانو امانى, بانو جام جم, 18 / 1 / 81.
نقصان دانش بشرى و نگاه زنان (گفتگو), منیژه نجم عراقى, بنیان, 21 / 1 / 81.
بررسى عوامل اجتماعى موثر بر فرار دختران از منزل, مرضیه زارع مهرجردى, همشهرى, 22 / 1 / 81.
با دخترانمان چه کرده ایم, فائزه طباطبایى, همشهرى, 23 / 1 / 81.
زنان افغان و حقوق فراموش شده, همشهرى, 23 / 1 / 81.
ورزش زنان در تاریخ, زن روز, ش1842, 24 فروردین 81.
وضعیت اشتغال زنان ایران در بین کشورهاى در حال توسعه رتبه 46 از 50, زهره خوش نمک, بنیان, 24 / 1 / 81.
زنان دانشمند در سیصد سال پیش, بانو جام جم, 25 / 1 / 81.
توسعه پایدار و دختران دانشجو, حمید جاودانى, بنیان, 31 / 1 / 81.
زن در آیینه شعر نظامى, دکتر اکرم جودى نعمتى, زن روز, ش1843, 31 فروردین 81.
زن فلسطینى, زنان, ش87, اردیبهشت 81.
زنان کوزوو ... ترجمه: شیوا زرآبادى, زنان, ش87, اردیبهشت 81.
زنان در ایران, اخبار زنان, ش2, اردیبهشت 81.
خشونت علیه زنان, اخبار زنان, ش2, اردیبهشت 81.
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش2, اردیبهشت 81.
زنان در کشورهاى اروپایى و آمریکایى, اخبار زنان, ش2, اردیبهشت 81.
حاشیه نشینى زنان, مهربان پارسامهر, همشهرى, 1 / 2 / 81.
بررسى پدیده خشم در زنان, بانو جام جم, 1 / 2 / 81.
زن افغان, ترجمه: مریم شاهسون, بانو جام جم, 1 / 2 / 81.
بیمارى زن, فسخ نکاح, ایران خانواده, 4 / 2 / 81.
نقش حیاتى زنان در صرفه جویى و حفظ محیط زیست, همشهرى, 4 / 2 / 81.
((زن کشى)) نگاهى به ناهنجارى زن کشى, همشهرى, 6 / 2 / 81.
زنان, حق و آزادى, ایران, 7 / 2 / 81.
زن در آیینه شعر نظامى, قسمت دوم, دکتر اکرم جودى نعمتى, زن روز, ش1844, 7 اردیبهشت 81.
زنان عرب, عبور آرام, بانو جام جم, 8 / 2 / 81.
روح زنها را چرا آزرده مى کنیم (گفتگو), سهیلا جلودارزاده, بانو جام جم, 8 / 2 / 81.
روزهاى بهتر براى زنان, فاطمه امیرى, ایران, 8 / 2 / 81.
رفع تبعیض از زنان, همشهرى, 8 / 2 / 81.
وجدان 100 نفره ما زنان, نوشین احمدى خراسانى, بنیان, 9 / 2 / 81.
توانمندسازى زنان افغانى, ایران خانواده, 11 / 2 / 81.
گامهاى آهسته در جاده تنهایى, ایران خانواده, 11 / 2 / 81.
حقوق زن از دیدگاه استاد مطهرى, مسعود همت, رسالت, 12 / 2 / 81.
خیابان ناامن است فقط براى زنان, پاکسیما مجوزى, همشهرى, 13 / 2 / 81.
نگاهى به پدیده اشتغال زنان در قاره سبز, بانو جام جم, 15 / 2 / 81.
ناهنجارى در همسرگزینى و ازدواج زنان, همشهرى, 20 / 2 / 81.
زنان مدیر و مدیران زن (گفتگو), زهرا نژاد بهرام معاون فرماندار تهران, ایران خانواده, 25 / 2 / 81.
دختران جوان, هویت و خودباورى, ایران خانواده, 25 / 2 / 81.
زنان در دایره سیاه, علل گرایش زنان و دختران به مواد مخدر, همشهرى, 27 / 2 / 81.
الگوپذیرى زنان ایرانى از حضرت زینب (علیهماالسلام), خدیجه عالمى, یاس, ش11, خرداد ماه 81.
زن امروز, تجددگرایى یا واپس گرایى, لیلاسادات زعفرانچى, ش11, خرداد ماه 81.
مشکلات زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش3, خرداد ماه 81.
اخبار علمى زنان, اخبار زنان, ش3, خرداد ماه 81.
خشونت علیه زنان, اخبار زنان, ش3, خرداد ماه 81.
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش3, خرداد ماه 81.
زنان در کشورهاى اروپایى و آمریکایى, اخبار زنان, ش3, خرداد ماه 81.
اظهارات مقامات و مسوولان در مورد زنان, اخبار زنان, ش3, خرداد ماه 81.
دوچرخه سوارى زنان, زنان, ش88, خرداد ماه 81.
زنان عرب و دشوارى ورود به عرصه سیاست, زنان, ش88, خرداد 81.
بررسى آسیبهاى اجتماعى زنان, پرستو دوگوهگى, زنان, ش88, خرداد 81.
یک ماه با زنان در مجلس, زنان, ش88, خرداد 81.
نگاه زنانه: از واقعه گرایى پیچیده تا نسبیت گرایى, علیرضا علوىتبار, زنان, ش88, خرداد 81.
نقش زنان ایرانى در تولید کتاب, زن, ش88, خرداد 81.
وقتى زنان دود مى کنند, رویا کریمى مجد, زنان, ش88, خرداد 81.
زن در آیینه شعر فارسى, دکتر اکرم جودى نعمتى, زن روز, ش1849 و 1850, 11 و 18 خرداد 81.
زنان جهان سومى هدف جدید صنایع سیگارسازى, کوروش فخر طاولى, همشهرى, 17 / 813.
قانون و فرصتهاى شغلى بانوان, زن روز, ش1850, 18 خرداد 81.
زنان و مزاحمتهاى خیابانى, فاطمه ایران, 25 / 3 / 81.
خشونت علیه زنان, سیده فاطمه محبى, زن روز, ش1851, 25 خرداد 81.

خانواده

شوهرکشى, شادى صدر, زنان, ش86, فروردین 81.
افزایش عزت نفس بهترین سرمایه گذارى در زندگى, همشهرى, 15 / 1 / 81.
بحران خانوادگى, از کودکان قربانى مى گیرد (گزارش), دکتر حمیدرضا بهادران, جام جم, 20 / 1 / 81.
تإثیر مواد مخدر بر اقتصاد خانوار, همشهرى, 22 / 1 / 81.
تربیت دینى فرزندان, دکتر عبدالکریم سروش, بنیان, 22 / 1 / 81.
جمعیت خانواده و هوش کودک, سلیمان فرهادیان, همشهرى, 23 / 1 / 81.
کودک و تلویزیون, زن روز, ش1842, 24 فروردین 81.
از محبت خارها گل مى شود, فریبا بیژنى, زن روز, ش1842, 24 فروردین 81.
خشونت, دکتر انور صمدى راد, نوروز, 29 / 1 / 81.
زنان و مردان مى توانند به تفاهم برسند, اردشیر زارعى قنواتى, همشهرى, 29 / 1 / 81.
مراقبت از کودکان, تضمین فرداى بشریت, همشهرى, 31 / 1 / 81.
چگونه کودکانمان را اجتماعى بار بیاوریم, زن روز, ش1843, 31 فروردین 81.
مادران و سپرده هاى خالى, نسیم بجنوردى, زنان, ش87, اردیبهشت 81.
چرا تلویزیونهایمان را خاموش کرده ایم, ترجمه: آرزو فکرى ارشاد, زنان, ش87, اردیبهشت 81.
با فرزند نوجوانتان چه رفتارى دارید؟, راه زندگى, ش122, اول اردیبهشت 81.
پس از طلاق, جام جم, 1 / 2 / 81.
تکلیف زن در برابر شوهر, بانو جام جم, 1 / 2 / 81.
زندگى بدون دروغ شیرین است, افسانه استاد عیارى, ایران خانواده, 4 / 2 / 81.
اهمیت مشاوره در پایدارى خانواده (گفتگو), فاطمه حقیقت جو, ایران خانواده, 4 / 2 / 81.
چالشهاى خانواده در هزار سوم, مرتضى سلیمانى, همشهرى, 5 / 2 / 81.
مهریه حقى که کمتر گرفته مى شود, همشهرى, 6 / 2 / 81.
تفاوتهاى طلاق و فسخ نکاح (گزارش), مریم چراغ پور, ایران, 6 / 2 / 81.
افسردگى, سیدحسن سیدموسوى, همشهرى, 7 / 2 / 81.
چگونه فرزندانى فداکار پرورش دهیم, زن روز, ش1844, 7 اردیبهشت 81.
مهریه از مطالبه تا صدور, زن روز, ش1844, 7 اردیبهشت 81.
توصیه هاى مفید براى والدین, مترجم: نرگس بیگوند, زن روز, ش1844, 7 اردیبهشت 81.
زندگى مجردى, مرجان دباغ زاده, همشهرى, 9 / 2 / 81.
بنیادهاى زندگى, مترجم: فاطمه جمعى, همشهرى, 10 / 2 / 81.
نفقه و جهیزیه, فائزه طباطبایى, همشهرى, 13 / 2 / 81.
محیط زندگى را جدى بگیرید, بانو جام جم, 15 / 2 / 81.
نگذارید کودکتان نبود پدر یا مادر را احساس کند, لیلا طالقانى, جام جم, 15 / 2 / 81.
ثبت ازدواج و شرایط ضمن عقد, فائزه طباطبایى, همشهرى, 20 / 2 / 81.
با کودکان خود مهربان باشیم, اهمیت و نقش وفاى به عهد در زندگى به کودکان, حبیب الله نعمتى, همشهرى, 24 / 2 / 81.
عاقلانه ازدواج کن, ایران خانواده, 25 / 2 / 81.
معیار در ازدواج, همسرى هم شإن خود انتخاب کنید, جام جم, 25 / 2 / 81.
مسوولیت پذیرى در کودکان, همشهرى, 28 / 2 / 81.
قانون; مردان و زنان نازا, ایران خانواده, 3 / 1 / 81.
خانواده بنیاد شکننده آلمانیها, ترجمه: قاسم طولانى, همشهرى, 3 / 3 / 81.
به کودکتان اطمینان خاطر بدهید, ترجمه: مینا ذاکر شهرک, همشهرى, 4 / 3 / 81.
کدام خواستگار را مى پسندید؟, پروانه حسن زاده, ایمان, 4 / 3 / 81.
آنچه باید به فرزندان خود بیاموزیم, جام جم, 5 / 3 / 81.
قانون اجازه ازدواج به دختران, ایران خانواده, 8 / 3 / 81.
سلطه نوجوانان بر والدین, رضاعلى اکبرپور, همشهرى, 10 / 3 / 81.
رابطه با همسالان بخشى از زندگى, مژگان پروینیان, زن روز, ش1849, 11 خرداد 81.
کودک در محیط خانواده, جام جم, 12 / 3 / 81.
اشتغال و خانواده, همشهرى, 13 / 3 / 81.
ازدواج دانشجویى, مرجان دباغ زاده, همشهرى, 16 / 3 / 81.
پیش نیاز بهداشت روانى خانواده در سوره مبارکه یوسف, زن روز, ش1850, 18 خرداد ماه 81.
علل و عوامل وقوع طلاق با نگاهى به آیه اول سوره طلاق, عباسعلى کامرانیان, زن روز, ش1850, 18 خرداد ماه 81.
اعتماد به نفس بچه ها را تقویت کنید, زن روز, ش1850, 18 خرداد 81.
ما و کوکان عصبانى, مژگان پروینیان, زن روز, ش1850, 18 خرداد 81.
آیا فرزند شما به معلم خصوصى نیاز دارد؟, ترجمه: سیما قویدل, همشهرى, 20 / 3 / 81.
قانون ازدواج موقت, ایران خانواده, 22 / 3 / 81.
چگونه مى توانیم خانواده اى خوشبخت داشته باشیم, زن روز, ش1851, 25 خرداد 81.
یا خوب زندگى کنید یا خوب از هم جدا شوید, عباسعلى کامرانیان, زن روز, ش1851, 25 خرداد 81.
تربیت در قرآن, زن روز, ش1851, 25 خرداد 81.
معیار شما براى ازدواج چیست؟, رسالت, 26 / 3 / 81.
7 مورد سر در گم کننده زنان براى مردان; چرا همسرم این گونه است؟, همشهرى, 26 / 3 / 81.
قانون مهریه و پرداخت از ارثیه, ایران خانواده, 29 / 3 / 81.
راههاى برخورد منطقى با نوجوانان پرخاشگر, مغرور و سرکش (گفتگو), دکتر آقاجانى, ایران خانواده, 29 / 3 / 81.
دفاع از حق پدر, براى نگهدارى فرزند, همشهرى, 29 / 3 / 81.
درد پنهان خانواده هاى ایرانى; طلاق خاموش, پاکسیما مجوزى, همشهرى, 31 / 3 / 81.