انتظار سبز

نویسنده


 

انتظار سبز

جواد محدثى

سلام بر تو, اى عزیز دلها, اى فروغ جانها و اى امید زمانها, اى مهدى!
تو, تجلى وعده هاى خدا به همه پیامبرانى,
تو, مستضعفان را به امامت مى رسانى و مومنان را بر عرش عزت مى نشانى.
اى تجسم نماز و قرآن, اى صاحب زمین و زمان.
کدام ((حضور)), چون ((غیبت)) تو, زمان و تاریخ را آکنده است؟ حاضرترین حاضران, به گرد پاى ((حضور غایبانه))ات نمى رسد.
اى معناى حضور در غیبت, اى مفهوم غیبت حاضر, اى مجمع غیب و شهود, اى عدالت موعود!
تو برکت خدا در زمینى. اهل قبله, به نامت تکیه مى کنند و در سایه انتظارت به سر مى برند. شیفتگان دیدارند و عاشقان رخسار. جمعه ها روز تجدید عهد با توست, اى مولا! تو معناى قبله و نمازى و روح کعبه و صفایى.
تو در کجاى زمینى; اى صاحب الزمان؟
کاش از بهار دیدارت, دلمان روشن شود, و جانمان گلشن!
در سرى نیست که سوداى سر کوى تو نیست
دل سودازده را جز هوس روى تو نیست
عارفان را ز کمند تو گریزى نبود
دام این سلسله جز حلقه گیسوى تو نیست