نویسنده

 

سرود فردا

الهه رضایى‏

ابوالفضل صمدى‏رضایى - مشهد

قبل از آنکه به نقد شعرهاى همیشه خوب‏تان بپردازیم، بهتر است بگوییم تا وقتى کسى دست به خلق اثر هنرى نمى‏زند یک انسان معمولى به حساب مى‏آید، اما هنگامى که این اتفاق مقدس رخ داد و او آفرینش هنرى را به انجام رسانید توقع اطرافیان نسبت به او فراتر مى‏رود چرا که حالا او توانسته است گامى به سوى آفریدگار متعال بردارد و خویشتن را به وى نزدیک‏تر کند. این حالت در عرصه شعر نمود بیشترى مى‏یابد. کسى که شعر مى‏گوید در واقع در وادى ادبیات گام مى‏نهد پس باید از او توقع داشت در نامه‏نگارى، سخن گفتن و رفتار، تفاوتى چشمگیر با سایر افراد داشته باشد. در نامه‏هایتان اشکالات ویرایشى به چشم مى‏خورد که شاید دلیلش تعجیل در نگارش باشد. در هر حال امیدواریم از این پس به ایراداتى اینچنین برخورد نکنیم.
در شعر «سرنوشت» گفته‏اید:
وقتى شفا در همه جا چاه کنده است‏
دیگر کسى سراغ برادر نمى‏رود
هجاى دوم واژه شفا باید هجاى کشیده باشد که شما از هجاى بلند استفاده کرده‏اید. در ضمن ما نمى‏توانیم هیچ ارتباط معنایى‏اى بین این دو مصراع پیدا کنیم.
در «نگاه بهارى» نیز گفته‏اید:
بگذار کیمیاى عجیب یگانه‏اى‏
ترکیبى از اطاعت و عصیان بخوانمت‏
به دلیل اینکه دو واژه معرفه «یگانه‏اى» و «ترکیبى» پشت سر هم آورده شده از زیبایى بیت شما کاسته است، بهتر بود مى‏گفتید:
بگذار کیمیاى عجیب یگانه‏ام‏
ترکیبى از اطاعت و عصیان بخوانمت‏
شعر «نفس ستاره» که کما بیش حال و هواى حماسى دارد شعرى پخته و کامل است.

مطهره خادمى - قم‏

دو شعر زیباى «فرصت باران» و «ماه معصوم» را خواندیم. باید به شما تبریک گفت که با این سن و سال کم، توانسته‏اید شعرى بدون اشکالات عروضى و وزنى بسرایید. شعرهایتان را به بخش «دختران بهار» ارجاع مى‏دهیم تا در صورت تناسب در آن بخش چاپ شود. منتظر آثار بعدى شما هستیم.

عباس روحانى - کامیاران‏
فاطمه هاشمى‏زاده - شیراز

شعرهاى شما از لحاظ ساختارى اشکال دارد و مادام که شعرى با محتواى زیبا را در قالبى بد و نادرست عرضه کنیم در سرودن شعر موفق نبوده‏ایم. پس به شما پیشنهاد مى‏کنیم به کتب عروضى مراجعه نمایید و ایرادات خویش را مرتفع ساخته؛ سپس به شعر سرودن روى آورید. مؤید باشید.

فاطمه ملاباشى - تویسرکان‏
فاطمه مغول‏زاده - خراسان‏

شعرهاى شما از لحاظ محتوا، تکرارى است. هر چند شما خانم ملاباشى از محتواى مذهبى و مدحى استفاده کرده‏اید اما به دلیل کاربرد زبانى کهنه و محتوایى تکرارى در مدح موفق نبوده‏اید.
شما خانم مغول‏زاده نیز از جملات کلیشه‏اى و تکرارى زیاد استفاده کرده‏اید. در ضمن باید گفت در شعر نمى‏توان از کلمات و عبارات محاوره‏اى استفاده کرد بلکه باید از زبانى فراتر از زبان روزمره سود جست که البته در شعر شما خواهر این گونه نیست.

احمد باقریان - جهرم‏

شعرهاى خوب شما را دریافت کردیم. براى شما آرزوى سلامتى و توفیق داریم.