کلمه نخست‏
گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (6)

حقوق زوجیّت‏

س: آیا زن تابع مرد است یا مرد باید از زن تبعیّت نماید؟
ج: عنوان تبعیّت در بین نیست و هر یک بر دیگرى حقوقى دارد که باید مراعات شود.

س: آیا مردان بر زنان برترى دارند؟
ج: تقوا موجب برترى است، و هر کدام از زن و مرد وظایف خاصى دارند.

س: شوهر من مردى است ناآگاه که با تمام خوبى‏هایش احساس مسئولیت نمى‏کند، ولى من که مشتاق فرمان امام هستم، آیا مى‏توانم به بهانه‏هایى که او راضى شود (مثل خرید و صله رحم) به جهاد سازندگى بروم. این کار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟
ج: این کار را نباید بکنید.

س: اگر شخصى دخترى را به عقد خود در آورد و «بنا» بر این باشد که مدت یک سال دختر در خانه پدر باشد، در این صورت آیا حق شوهرى از گردن دختر برداشته مى‏شود یا خیر؟ و همچنین در همین فرض، اطاعت دختر از امر شوهر واجب است یا از امر پدر و مادر؟ در حالى که در این مدت نفقه دختر به عهده پدر است.
ج: تمام حقوق زوجیّت ثابت است، و در غیر آن، اختیار با خود دختر است.

س: دیدن بدن لخت مرده و یا عکس لخت بدن فردى که مرده است براى همسرش اشکال دارد یا خیر؟
ج: اشکال ندارد.

س: اگر شوهر به زن بگوید: «بیا برویم مهمانى» و زن یک بار به مهمانى برود و ببیند که مجلسِ مهمانى مجلسِ گناه است و به شوهر بگوید: «دفعه بعد اگر بخواهى به چنین مهمانى‏ها و مجلس‏ها بروى من با تو نمى‏آیم» و شوهر بگوید: «نه، تو باید هر کجا من گفتم بیایى» زن در اینجا چه وظیفه‏اى دارد؟ آیا باید در مجلس مهمانى که گناه است به خاطر اطاعت از شوهر برود یا نه؟
ج: در فرض مرقوم نباید از شوهر اطاعت کند، و جایز نیست به مهمانى مزبور برود.

س: در صورتى که زن از شوهر خود مطالبه منزل جدا بنماید و بگوید: «در منزلى که پدر و مادر شوهرم باشند من حاضر به زندگى نیستم»، آیا بر شوهر لازم است که به خواسته زن خود جامه عمل بپوشد؟ و در صورتى که مرد به خواسته او جامه عمل نپوشد و زن هم حاضر به زندگى نشود و به منزل پدرش برود آیا زن ناشزه مى‏شود؟ و در صورتى که زوج براى جدا کردن منزل، تمکّن مالى نداشته باشد وظیفه چیست؟
ج: اگر منزلى که مرد مى‏گوید موافق شأن زن باشد زن حق مطالبه غیر آن را ندارد، و اگر بدون اجازه از آن خارج شود ناشزه مى‏شود.

س: اطاعت کردن از شوهر در چه موقعى لازم و ضرورى است، و در چه موقع غیر ضرورى است و واجب نیست؟
ج: اطاعت واجب فقط در امور مربوط به استمتاع است، و بدون اجازه شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشد یا براى کار واجبى بخواهد از منزل خارج شود.

س: شوهر اجازه صحبت و برخورد و غذا خوردن زن را در سر یک سفره با نامحرم نمى‏دهد، آیا زن مى‏تواند با مرد نامحرم بر سر یک سفره بنشیند؟
ج: اگر زن مواظب وظایف شرعى خود باشد شوهر نمى‏تواند او را منع کند.

س: اصولاً اطاعت زن از شوهر خود تا چه حدودى هست؟ مثلاً اگر مردى به زن خود هیچ گونه اجازه خروج از منزل را ندهد و از روى خودخواهى یا عدم اطلاع از دین به زن خود امر و نهى کند زن در این گونه موارد چه وظیفه‏اى دارد؟ و همچنین وظیفه زن در قبال شوهرِ ضد انقلاب خود چیست؟
ج: خروج زن از منزل در غیر موارد وجوب، منوط به اذن شوهر است. و در غیر استمتاعات و امور مربوطه به آن واجب نیست دستورات شوهر را اطاعت کند. و اگر شوهر مرتکب خلافى مى‏شود زن غیر از امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‏اى ندارد.

س: آیا مرد حق دارد به زنش بگوید: «موهاى خود را کوتاه نکن؟»
ج: حق ندارد، ولى [زن‏] باید مراعات حال شوهر را بنماید.