نویسنده

 

سرود فردا

نرگس گنجى‏

دوستان ارجمند: عاطفه بذرافشان (؟)، بتول جغتایى (سبزوار)، احمد باقریان (جهرم)، رضا میرزاخواه (چابکسر)
سروده‏هاى شما را دریافت کردیم. ضمن سپاسگزارى از لطف و محبت شما، امیدواریم شاهد دریافت آثار موفق‏ترى از شما باشیم. در پناه حق باشید.

محمدمهدى بهداروند - قم‏

برادر گرامى! مثنوى زیباى شما را خواندیم. ویژگیهایى مانند صیغه مخاطب فعلها، کلمات روان و مأنوس و عبارات انشایى (تمنا، پرسش، تعجب)، فضایى تأثیرگذار و عاطفى را در شعرتان به وجود آورده است. اما در عین حال براى مخاطب شما نمى‏توان مصداقى روشن تصور کرد و به نظر مى‏رسد به افزودن دو سه بیت دیگر براى روشن کردن بیشتر فضاى شعرتان نیاز دارید. ضمناً یکى از مصراعها که این مصرع را کامل مى‏کند جا افتاده است: «خیمه شب را تو به آتش ببخش»
به هر حال به خاطر ارسال این شعر زیبا از شما تشکر مى‏کنیم و شعرتان در یکى از شماره‏هاى بعدى در صفحه «سخن اهل دل» درج مى‏شود ولى تا آن زمان خواهشمندیم همراه با فرستادن سایر اشعار زیبایتان براى مجله جاافتادگى در شعر را نیز اصلاح نمایید. موفق و پیروز باشید.

سهیلا قربانى - تهران‏

غزل خوب شما «محل‏نشین عشق» را خواندیم. با تشکر فراوان امیدواریم با برخى تغییرات جزئى ضرورى بتوانیم از آن در مجله استفاده کنیم. به نظر مى‏رسد که برخى تجدید نظرها - از جمله مواردى که ذکر مى‏شود - ضرورى است: در عبارت «شرحه شرحه چو نى» تعبیر مذکور با «نى» تناسب چندانى ندارد، زیرا نى «بند بند» است نه «شرحه شرحه». در باره «ساقه شش ماهه»، «غنچه شش ماهه» مناسبتر به نظر مى‏آید. در مورد قافیه‏ها «فاتحانه، سرخوشانه، ظالمانه» نوعى تکرار وجود دارد؛ بدین ترتیب که حروف قافیه جزئى از کلمه نمى‏باشد، بلکه پسوند مشترکى است که به همه کلمات یاد شده اضافه شده است. البته این موارد با قدرى تأمل قابل اصلاح و تغییر است.
در پایان، ضمن آرزوى موفقیت براى شما، امیدواریم با فرستادن سایر سروده‏هایتان توفیق آشنایى بیشتر با شما و آثارتان را بیابیم.

لیلا بیطرفان - قم‏

در اشعار شما زمینه‏هاى مناسبى براى سرودن اشعار کامل و موفقیت‏آمیز به چشم مى‏خورد. سطح سروده‏هایى که فرستاده‏اید با یکدیگر تفاوت دارد ولى مى‏توان گفت که همه آنها تمرین شاعرى و تجربه‏هایى با نیاز به بازنگرى هستند. برخى از سروده‏هاى شما را به بخش «دختران بهار» - که در حقیقت مجله‏اى دیگر در دل مجله پیام زن است - مى‏سپاریم؛ البته با تغییراتى مختصر که بتواند سروده‏هاى شما را به استانداردهاى شعرى نزدیکتر کند.
قطعاً براى موفقیت بیشتر به مطالعه جدّى و مداوم، بویژه در زمینه آثار ارزشمند ادبى قدیم و جدید نیازمندیم هم ما و هم شما!. منتظر رسیدن آثار بعدى شما نیز هستیم. موفق باشید.