نمایه تشکل‏هاى زنان‏
فهرست‏نامه‏اى از گروهها، احزاب، مؤسسات و کانون‏هاى بانوان در استان‏هاى کشور

[یکى از عرصه‏هاى حضور سازنده و مشارکت اجتماعى بانوان، تشکل‏هایى است که در سطوح مختلف و با قالب‏هاى گوناگونى مى‏تواند شکل گیرد. زنان على‏رغم زمینه‏ها و عوامل مختلف بازدارنده‏اى که براى مشارکت‏هاى اجتماعى آنان در قالب‏هاى تعریف شده تشکل‏هاى شناخته‏شده، وجود دارد در این زمینه، خوش درخشیده، لااقل نشان داده‏اند مى‏توانند و باید در کارهاى گروهى و تلاش‏هاى سازمان‏یافته با حفظ شئون دینى و اجتماعى شرکت جویند.
یکى از محورهاى مورد نظر در بررسى و ارزیابى وضع زنان در جمهورى اسلامى ایران، گزارش و تحلیل این دست تشکل‏ها است که ماهیتى زنانه دارد. آنچه در این نوشتار آمده نمایه‏اى است از تشکل‏هاى دولتى و غیر دولتى زنان که به جز موارد اندک، در سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و عمدتاً در سال‏هاى پس از جنگ تحمیلى به ویژه در سال‏هاى اخیر به موازات گسترش مشارکت‏هاى سازمان‏یافته جمعى شکل گرفته است. در نمایه، 350 مورد از گروهها، جمعیت‏ها، مؤسسات، کمیته‏ها، مجامع و مراکز، فهرست شده است که 300 مورد غیر دولتى (NGO) و 50 مورد وابسته به دولت (NGO) مى‏باشد.]

پیشگفتار

یکى از عرصه‏هاى حضور سازنده و مشارکت اجتماعى بانوان، تشکل‏هایى است که در سطوح مختلف و با قالب‏هاى گوناگونى مى‏تواند شکل گیرد. احزاب، جمعیت‏ها، گروهها، انجمن‏ها، مراکز و مؤسسات، نمونه‏هاى رایجى از این تشکل‏ها مى‏باشند. تشکل‏هاى سنتى که از گذشته به ویژه در امور خیریه و دینى وجود داشته و عمدتاً در مراکز و محافل دینى به ویژه مساجد شکل مى‏گرفته و اینک نیز خوشبختانه ادامه دارد نمونه‏هاى سابقه‏دار، بومى و فراگیر بوده است که شکل‏گیرى سازمان‏ها و گروههاى جدید نباید به عنوان جایگزین آنها تلقى گردد و یا موجب کم‏توجهى به جایگاه و نقش ارزشمند آنها شود. دامنه فعالیت تشکل‏هاى مورد بحث تقریباً همه مسائل عام اجتماعى را فرا مى‏گیرد و نقطه اشتراک، همه موضوعات و زمینه‏هاى فعالیتى است که «کار گروهى» را مى‏پذیرد. همین پردامنگى باعث شده است طیف‏هاى مختلف اجتماعى با انگیزه‏ها و اهداف مختلف و زمینه‏هاى کارى گوناگون، بتوانند در قالب تشکل‏هاى تعریف‏شده‏اى گرد هم آیند و در امور اجتماعى و حیات جمعى مشارکت جویند. مشارکت‏جویى در کارهاى گروهى دینى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، آموزشى، پژوهشى، زیست‏محیطى و اجرایى اختصاص به گروههایى خاص در جامعه ندارد و چنان که در عمل شاهد هستیم قشرهاى مختلف را در بر مى‏گیرد. زنان نیز على‏رغم زمینه‏ها و عوامل مختلف بازدارنده‏اى که براى مشارکت‏هاى اجتماعى آنان در قالب‏هاى تعریف‏شده و تشکل‏هاى شناخته‏شده، وجود دارد، در این زمینه خوش درخشیده، لااقل نشان داده‏اند مى‏توانند و باید در کارهاى گروهى و تلاش‏هاى سازمان‏یافته با حفظ شئون دینى و اجتماعى شرکت جویند. روشن است که موضوع فعالیت جمعى آنان، لزوماً نباید ماهیتى زنانه داشته باشد و جزء مسائل خاص آنان به شمار رود.
از سوى دیگر، زنان و دختران و در سطحى گسترده‏تر، خانواده‏ها در جامعه، مسائل و نیازهاى خود را دارند. این امر نیز مى‏تواند مجموعه گسترده‏اى از تشکل‏ها، سازمان‏ها، مراکز، مؤسسات و انجمن‏ها را شکل دهد که موضوع فعالیت آنان، زنان و خانواده باشد. زمینه کار جمعى، هر چند اختصاص به بانوان ندارد، ولى روشن است که عرصه بسیار مناسبى براى مشارکت اجتماعى آنان مى‏باشد. و این، تنها بخش محدودى از تأکیدى است که حضرت امام خمینى در باره نقش‏آفرینى زنان در سرنوشت جامعه اسلامى دارند و از آن به «نقش حسّاس» یاد مى‏کنند.

نمایه تشکل‏ها

یکى از محورهاى مورد نظر در بررسى و ارزیابى وضع زنان در جمهورى اسلامى ایران، گزارش و تحلیل این دست تشکل‏هاست که ماهیتى زنانه دارد؛ یا به اعتبار دست‏اندرکاران آن، یا موضوع فعالیت و یا هر دو که نوعاً همین گونه است. بررسى موضوع یادشده از منظر فکرى، ارزشى و تبیین خاستگاه دینى آن، نیز ارزیابى دامنه، ماهیت، انگیزه، دستاوردها و مشکلات این تشکل‏ها، موضوعى درخور توجه است که باید جداگانه صورت گیرد. اینکه زنان در جمهورى اسلامى ایران در مقایسه با گذشته و سنجش با موارد مشابه در کشورهاى منطقه و دیگر کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى، در این زمینه در چه جایگاهى قرار دارند و شاخص‏ها و منحنى‏هاى آمارى چه اطلاعاتى را نشان مى‏دهد، نیازمند منابع پژوهشى گسترده و آمارهاى دقیقى است که اینک در دسترس مجله نمى‏باشد و روشن است نیازمند پژوهشى مستقل و پردامنه است.
آنچه پیش روى دارید نمایه‏اى است از تشکل‏هاى دولتى و غیر دولتى زنان که به جز مواردى اندک، در سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و عمدتاً در سال‏هاى پس از جنگ تحمیلى به ویژه در سال‏هاى اخیر به موازات گسترش مشارکت‏هاى سازمان‏یافته جمعى، شکل گرفته است. مایه خوشحالى است که بانوان اسلامى، در سایه نظام اسلامى توانسته باشند این حجم از گروهها، مؤسسات، انجمن‏ها و تشکل‏ها را سازماندهى کنند و در قالب آن به فعالیت بپردازند. با این توجه که این نمایه همه اطلاعاتى نیست که اینک موجود است، نیز با تأکید بر این نکته اساسى که هر آنچه اینک موجود است، چه آنچه فهرست آن را پیش رو دارید و چه آنها که در این فهرست نیامده، تنها نمایانگر بخش کوچکى از مسئولیت و ظرفیت گسترده و بالایى است که بانوان اسلامى و ایرانى با حفظ شئون دینى و دیگر مسئولیت‏ها، در ایجاد تشکل‏هاى خاص خویش دارند، ولى از آن بهره نبرده‏اند و در واقع جامعه اسلامى، از دستاوردهاى آن باز مانده است. و این تلاش مضاعفى را مى‏طلبد که هم بانوان فعالیت‏هاى گسترده و گوناگون خود را در قالب این تشکل‏ها سازماندهى کنند و بالنده سازند و هم مسئولان و دست‏اندرکاران نظام اسلامى، زمینه و عرصه را براى گسترش هر چه بیشتر این تشکل‏ها، چه دولتى و چه غیر دولتى فراهم آورند.
در اینجا ضمن ارج نهادن به تلاش همه کسانى که در سازماندهى این گونه تشکل‏ها نقش ایفا کرده‏اند، حتى اگر اینک به صورت غیر فعال یا نیمه فعال باشند، از گروهها، انجمن‏ها، مؤسسات و مراکزى که در این نمایه نامى از آنها برده نشده، پوزش مى‏خواهیم. عذر ما عدم آگاهى از مشخصات و داده‏هاى آنها بوده است. پیش از معرفى تشکل‏ها، ذکر نکاتى را لازم مى‏دانیم:
1- قریب به اتفاق آنچه در این گزارش فهرست و معرّفى شده، بر اساس داده‏هایى است که در پایگاه اینترنتى «شوراى فرهنگى اجتماعى زنان» وجود دارد و با گزینش عناوین و اطلاعات و تلخیص و حذف بسیارى از مشخصات غیر لازم و چیدمان کاملاً متفاوت تقدیم خوانندگان شده است. ضمناً در بخش دولتى از ذکر مجتمع‏هاى سازمان بهزیستى نوعاً خوددارى شده، هر چند موضوع فعالیت آنها، زنان و خانواده بوده است.
2- مشخصاتى که در این نمایه آمده شامل: نام کامل، شهر یا روستا، موضوع فعالیت، سال تأسیس، تلفن (اگر داشته است و گرنه) محدوده آن، در چند مورد نیز نام مسئول ذکر شده است.
3- چیدمان این فهرست به صورت استانى مى‏باشد. در هر استان «بخش دولتى» از «غیر دولتى» جدا شده و همه موارد به ترتیب حروف الفبا است. هم اسامى استان‏ها و هم نام‏ها، البته دولتى و غیر دولتى ترتیب جداگانه دارد. براى اقلیت‏هاى دینى نیز ردیف جداگانه‏اى منظور شده است.
4- ملاک انتخاب، نوعاً بر اساس موضوع فعالیت بوده است که مربوط به زنان، دختران و خانواده باشد. بخشى از موارد به لحاظ مسئولان و دست‏اندرکاران بوده است که از بانوان بوده‏اند، هر چند موضوع فعالیت آنان ویژه زنان و خانواده نباشد. البته پاره‏اى موارد در منبع اصلى جزء همین مجموعه آمده که چندان قابل قبول نبود و حذف شد، چنان که چند مورد اطلاعات بسیار ناقص بود و نمى‏توانست مورد استفاده خواننده قرار گیرد.
5- ماهیت و زمینه‏هاى فعالیت گروهها، مؤسسات، جمعیت‏ها و مراکز معرفى شده، متفاوت است. آنچه آمده نوعاً بر اساس مشخصاتى است که هنگام ثبت، قید شده است اما اینکه عملاً به چه میزان در زمینه‏هاى یاد شده فعالیت وجود دارد، موضوعى است که به عملکرد گروه و مرکز و مؤسسه برمى‏گردد.
6- آنچه در فهرست آمده، همه مراکز، جمعیت‏ها و مؤسسات را در بر نمى‏گیرد. موارد مشابه زیادى وجود دارد که در فهرست نیامده و یا به ثبت نرسیده است. بر اساس یک گزارش، تشکل‏هایى که موضوع فعالیت‏شان فقط رسیدگى به خانواده‏هاى بى‏سرپرست است، به 750 مورد مى‏رسد. ذکر موارد یاد شده، به معناى فعال بودن کنونى همه آنها نیست. طبیعى است پاره‏اى از آنها فعال نباشند یا نیمه‏فعال باشند، ولى این مجموعه، نمونه خوبى براى نشان دادن نوع تشکل‏هاى بانوان و جهت‏گیرى آنها مى‏باشد.
7- از تمامى مواردى که داراى شماره تماس بوده‏اند، حداقل یک شماره ذکر شده است. بسیارى از موارد، شماره‏هاى بیشترى دارند که در نمایه نیامده است. با توجه به تغییراتى که به صورت کلى یا موردى در شماره‏هاى تلفن مشاهده مى‏شود، نمى‏توان مطمئن بود اینک نیز تمام شماره‏هاى ذکر شده درست باشد. پى‏گیرى درستىِ تک تک موارد براى ما کارى دشوار بود.
8- روشن است هدف از ارائه این نمایه، نشان دادن دامنه مشارکت و فعالیت بانوان و میزان اهتمام به موضوع زن و خانواده در کشور و جامعه است. این امر نه به معناى ارائه آمار کامل است و نه به معناى تأیید و صحّه گذاشتن بر تک تک موارد و یا ستایش از عملکرد آنها.
9- همان گونه که حجم و گستره فعالیت مراکز، گروهها و مؤسسات نشان مى‏دهد، بخش غیر دولتى، انگیزه، زمینه و توان بیشترى براى شکل دادن به فعالیت‏هاى جمعى و مشارکت در خدمات دینى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى دارد. روشن است این توان و انگیزه اگر حمایت و هدایت گردد، دستاوردهاى گسترده و ماندگارى را به دنبال خواهد داشت اما اگر با حُسن تدبیر مسئولان مواجه نشود، مى‏تواند مشکل‏ساز باشد و حتى در پاره‏اى موارد ناخواسته، ابزارى براى به کارگیرى سیاست‏ها و خواست‏هاى دیگران شود.
10- در نمایه، 350 مورد از گروهها، جمعیت‏ها، مؤسسات، کمیته‏ها، مجامع و مراکز فهرست شده است. 300 مورد غیر دولتى و 50 مورد وابسته به دولت مى‏باشد. استان تهران با بیش از 120 عنوان در ردیف اوّل و استان‏هاى فارس، ایلام، آذربایجان غربى، خراسان، یزد و لرستان به ترتیب با 36 و 18 و 17 و 14 و 14 و 12 مورد در ردیف‏هاى بعدى قرار دارند. کمترین موارد مربوط به استان‏هاى مرکزى و بوشهر است که براى هر کدام یک عنوان بیشتر ذکر نشده است. سال تأسیس مجامع و مؤسسات معرّفى شده نوعاً مربوط به چند سال اخیر مى‏باشد که مى‏تواند نشان‏دهنده گسترش مشارکت و فعالیت‏هاى جمعى در این سال‏ها باشد. در معرّفى ماهیت فعالیت این مراکز در بخش غیر دولتى، عنوان «خیریه»، بیشترین مؤلفه را به خود اختصاص داده است. عناوین فرهنگى، اجتماعى، تخصصى، دینى و اقتصادى، در رده‏هاى بعد هستند. ماهیت سیاسى، ورزشى نیز به ترتیب فقط داراى 9 و 8 عنوان مى‏باشند. در بخش دولتى عنوان «اجرایى» در رده نخست و سپس مشاوره مى‏باشد.
امید مى‏رود در سایه نظام جمهورى اسلامى و با حُسن تدبیر مسئولان، شاهد گسترش مراکز و گروههاى مردمى و زنان در حوزه‏هاى مختلف دینى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، آموزشى و پژوهشى و سایر زمینه‏هاى فعالیت مفید باشیم و با هدایت درست و نظارت مدبّرانه، این تشکل‏ها بتوانند هم‏افق با اهداف کلى نظام و جامعه اسلامى و به عنوان گروههاى برخاسته از متن جامعه و تشکل‏هاى بومى و با پرهیز کامل از سیاست‏ها و برنامه‏هاى القایى بیگانه ایفاى نقش کنند.

استان آذربایجان شرقى‏

غیر دولتى‏

1- انجمن خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) / تبریز
اشتغال، مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، فرهنگى هنرى، مسائل جوانان، مسائل زنان / ت 871940
2- انجمن کوهنوردى بانوان یاشیل‏یول تبریز
زیست‏محیطى / 1379 / خ آبرسان‏
3- هنرمندان سبز / تبریز
محیط زیست / ت 318981

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى آذربایجان شرقى / ت 5211940

استان آذربایجان غربى‏

غیر دولتى‏

1- انجمن پژواک میاندوآب / میاندوآب‏
پروژه‏هاى تحقیقاتى و آموزشى و مشاوره / 1381 / ت 222472
2- انجمن حقوقدانان نوین / ارومیه‏
ارائه خدمات مشاوره حقوقى، معاضدت و ارشاد / 1379 / ت 2222449
3- انجمن حمایت از کودکان روستایى / ارومیه‏
آموزشى، معیشتى، بهداشتى، زیست‏محیطى / 1381 / ت 3464328
4- انجمن خیریه الزهرا(س) / نقده‏
حمایت از افراد بى‏بضاعت / 1379 / ت 04436222526
5- انجمن زنان خیریه المهدى / تکاب‏
امور خیریه / 1381 / خ امام‏
6- انجمن فارغ‏التحصیلان کشاورزى ماکو (یاشیل توپلانتى)
زیست‏محیطى / 1381 / ت 3226825
7- انجمن مدیریت و راهبرى زنان صنعتگر / ارومیه‏
توانمندسازى و نهادینه کردن امر مشارکت زنان در مدیریت، افزایش فرصت‏هاى شغلى براى زنان، بهره‏گیرى از خدمات اجتماعى اقتصادى زنان استان / 1378 / فلکه جهاد
8- انجمن مشارکت سبز میاندوآب‏
زیست‏محیطى / 1381 / ت 3222472
9- انجمن نویسندگان و روزنامه‏نگاران زن استان آذربایجان غربى (نورا) / ارومیه‏
فعالیت‏هاى تخصصى مرتبط با رشته / 1381 / ت 3821170
10- انجمن یاشیل چالیش / ارومیه‏
زیست‏محیطى / 1377 / ت 2220923
11- جمعیت زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست نقده‏
محیط زیست / ت 6226373
12- سازمان زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست آذربایجان غربى / ارومیه‏
مبارزه با آلودگى محیط زیست / 1377 / ت 3441608
13- سراى سالمندان بانوان نیکوکار شهرستان نقده‏
حمایت از زنان سالمند نیازمند / 1380 / ت 04436226214 / روستاى کوزه‏گران‏
14- گروه همیار زنان خودسرپرست حضرت آمنه(س) / ارومیه‏
مشارکت زنان سرپرست خانوار در حل مشکلات خود / 1381 / ت 778398
15- مؤسسه خیریه الزهرا(س) / ارومیه‏
کمک‏رسانى و امداد به اقشار نیازمند و خانواده‏هاى معرفى شده از بهزیستى / 1379 / ت 3821170
16- مؤسسه شبه‏خانواده فرشته / خوى‏
نگهدارى کودکان بى‏سرپرست و بدسرپرست / 1379 / ت 04612231241

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى آذربایجان غربى / ارومیه‏
1369 / ت 3460982

استان اردبیل‏

غیر دولتى‏

1- انجمن مدیران اندیشه‏ساز جوان / اردبیل‏
ایجاد اشتغال و توانمندسازى زنان سرپرست خانواده / 1380 / ص 56135
2- جمعیت طلایه‏داران جوان، دختران پویا / اردبیل‏
مسائل فرهنگى و اجتماعى براى دختران 14 تا 29 سال / 1378 / ت 6610154
3- کانون ناشنوایان استان اردبیل / اردبیل‏
کمک به ناشنوایان در زمینه آموزش و کمک به ادامه تحصیل / 1379 / ت 2245742
4- مؤسسه علمى و فرهنگى دختران آفتاب / خلخال‏
بالا بردن سطح آگاهى‏هاى عمومى بانوان، هدایت معنوى دختران جوان بر پایه اعتقادات اسلامى و فرهنگ خودباورى دختران جوان / 1381 / ت 4232893

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى اردبیل‏
ت 3 - 4440001

استان اصفهان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن خیریه بانوان استان اصفهان / اصفهان‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، محیط زیست، مذهبى، مسائل زنان، جوانان و کودکان / ت 2347100
2- انجمن خیریه کوثر خوزان / خمینى‏شهر - خوزان‏
اشتغال و مقابله با بیکارى، فعالیت مذهبى، مسائل جوانان، زنان و کودکان / ت 26696
3- انجمن صنفى صنایع دستى خواهران اصفهان (رشته گلدوزى)
اشتغال و مبارزه با بیکارى، فرهنگى و هنرى، مذهبى، مسائل زنان / ت 235747
4- انجمن مددکارى حضرت رقیه‏خاتون(س) / خمینى‏شهر
امور فرهنگى و خیریه‏اى / 1380 / ت 6684436
5- جامعه مشارکت بانوان حضرت زینب(س) / نجف‏آباد
خیریه و فرهنگى / ت 648750
6- کانون توسعه و همیارى مهد کودک خصوصى استان اصفهان / اصفهان‏
تلاش جهت ارتقاى سطح کیفى برنامه‏هاى پرورشى و آموزشى، پى‏گیرى مسائل و مشکلات مهدهاى کودک / 1380 / ت 6277432
7- مکتب الزهرا(س) / خمینى‏شهر
فرهنگى هنرى، مذهبى، مسائل زنان / ت 11 - 37910

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى اصفهان‏
ت 224600

استان ایلام‏

غیر دولتى‏

1- انجمن حریم زندگى / ایلام‏
فعالیت‏هاى فرهنگى و اجتماعى در حمایت از خانواده‏هاى نیازمند / مستقر در سازمان بهزیستى‏
2- انجمن دوستداران فرهنگ و هنر / ایلام‏
حمایت از خانواده‏هاى نیازمند در راستاى فعالیت‏هاى فرهنگى و هنرى / 1381 / خ حیدرى‏
3- انجمن سبزاندیشان مانشت / ایوان‏
زیست‏محیطى / 1380 / ت 3231404
4- انجمن همفکران راهیان توسعه استان ایلام / ایلام‏
حمایت و کمک به خانواده‏هاى نیازمند / 1381 / ت 084133342295
5- زنان خانه‏دار ایلام‏
کمک به خانواده‏هاى نیازمند / 1381 / 08413345545
6- گروه همیار اندیشه شهرستان ایوان / ایوان غرب‏
رسیدگى به امور فرهنگى خانواده‏هاى بى‏سرپرست، زن سرپرست و نیازمند / 1380 / مستقر در مجتمع بهزیستى رجایى‏
7- گروه همیار جامعه بانوان / ایلام‏
کمک به خانواده‏هاى نیازمند و تحت پوشش بهزیستى و نهادهاى حمایتى / 1379 / ت 3334143
8- گروه همیار جمعیت زنان / ایلام‏
کمک به خانواده‏هاى نیازمند / 1379 / خ آزادى‏
9- گروه همیار زنان تلاشگر آبدانان / آبدانان‏
رسیدگى به امور فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى / 1380 / مستقر در سازمان بهزیستى‏
10- گروه همیار زنان صابر / دهلران‏
رسیدگى به خانواده‏هاى نیازمند، بى‏سرپرست و زن سرپرست و اقشار آسیب‏پذیر / 1380 / ت 08427223293
11- گروه همیار فداکار ایلام‏
رسیدگى به امور ضعفا و خانواده‏هاى نیازمند و بى‏سرپرست / 1380 / ت 084133325701
12- گروه همیار مؤسسه زنان نیکوکار / آبدانان‏
حمایت از خانواده‏هاى نیازمند / 1380 / ت 06222145
13- گروه همیار مؤسسه زنان نیکوکار حضرت فاطمه(س) / ایوان غرب‏
کمک و خدمت‏رسانى به خانواده‏هاى نیازمند / 1377 / ت 08423234163
14- مرکز خیریه حضرت رقیه / ایلام‏
کمک به خانواده‏هاى نیازمند / 1381 / ت 08412227389
15- مؤسسه همیاران سبز آبدانان‏
زیست‏محیطى / 1379 / ت 06222117
16- مؤسسه همیاران سبز / ایلام‏
زیست‏محیطى / 1378 / مستقر در سازمان بهزیستى‏
17- هیئت تندرستى زنان ایلام‏
ورزشى و بهداشتى / 1378 / ت 36813

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى ایلام‏
ت 2 - 3337001

استان بوشهر

غیر دولتى ؟

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى بوشهر
ت 4548151

استان تهران‏

غیر دولتى‏

1- اتحادیه بین‏المللى سازمان‏هاى غیر دولتى زنان مسلمان / تهران‏
مسائل حقوقى، مذهبى و مسائل زنان / ت 6162546
2- انجمن آموزش بهداشت و ارتقاى سلامت خانواده / تهران‏
ارتقاى سلامت جامعه و توجه به خانواده به عنوان رکن اساسى آن / 1380 / ت 2043045
3- انجمن افزایش توسعه و مشارکت فرهنگى زنان / تهران‏
موضوعات مختلف فرهنگى اجتماعى، تحقیقاتى، صنفى و تخصصى / 1381 / ت 4428136
4- انجمن ایرانى مطالعات زنان / تهران‏
مسائل علمى و پژوهشى / 1379 / ت 6494154
5- انجمن بانوان فرهنگسراى خاوران / تهران‏
زنان و جوانان، بهداشت و درمان / ت 5 - 2730002
6- انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر / تهران‏
مسائل زنان و کودکان / ت 8891170
7- انجمن تنظیم خانواده جمهورى اسلامى ایران / تهران‏
بهداشت و درمان، مسائل جوانان، مسائل زنان / 1373 / ت 2123944
8- انجمن جبهه طبیعت / تهران‏
محیط زیست، فرهنگى هنرى / خ نارمک‏
9- انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره و آسیب‏دیده در جهان / تهران‏
مسائل پناهندگان، مسائل زنان و جوانان، مسائل حقوقى / 09112198707
10- انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان‏یاب / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، فرهنگى هنرى / ت 6921372
11- انجمن خیریه بهنام دهش‏پور / تهران‏
بهداشت و درمان / ت 2285152
12- انجمن خیریه حمایت از زنان سرپرست خانوار / تهران‏
حمایت از زنان سرپرست خانواده / 1381 / ت 2055157
13- انجمن دوستى زنان ایران و بوسنى / تهران‏
مذهبى و مسائل زنان و کودکان / ت 6162690
14- انجمن روزنامه‏نگاران زن ایران (رزا) / تهران‏
فرهنگى و هنرى و مسائل زنان / ت 6434260
15- انجمن زنان پژوهشگر تاریخ / تهران‏
مسائل زنان / ت 8915959 / فخرالسادات محتشمى‏پور
16- انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامى / تهران‏
فعالیت و پژوهش در زمینه مسائل زنان، فرهنگى هنرى و مسائل حقوقى / ت 8035457 / ثریا مکنون‏
17- انجمن زن و توسعه پایدار محیط زیست / تهران‏
مذهبى، مسائل زنان، فرهنگى و هنرى و محیط زیست / ت 8064521
18- انجمن زن و خانواده در جمهورى اسلامى ایران / تهران‏
مسائل کودکان، جوانان و زنان، اشتغال و مبارزه با بیکارى / ت 8600215
19- انجمن زن و رسانه / تهران‏
اشتغال و مقابله با بیکارى، مسائل جوانان، مسائل زنان / ت 8842237
20- انجمن سندرم‏دان ایران / تهران‏
بررسى و ارائه راهکار در مورد مشکلات مادران داراى فرزند با سندرم‏دان / 1379 / ت 8848638
21- انجمن شوراى معراج یک / تهران‏
فعالیت در محدوده شهرک معراج براى حل مشکلات محلّه، بررسى مشکلات جوانان، حمایت از حقوق زنان، اشتغال‏زایى براى جوانان، بالا بردن سطح آگاهى مردم / 1374 / ت 5024238
22- انجمن مشاوران زن شکوه / تهران‏
مسائل زنان، جوانان و کودکان / ت 8102427
23- انجمن معلولین ضایعات نخاعى استان تهران‏
بالا بردن سطح کیفى اعضا از طریق آموزش، کارهاى فرهنگى، امور رفاهى، خدماتى ... / 1380 / ت 8024419
24- انجمن ملى دفاع از حقوق کودک / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مقابله با بیکارى، بهداشت و درمان، فرهنگى هنرى / ت 3 - 8735591
25- انجمن همبستگى زنان ایرانى / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، مسائل جوانان، مسائل حقوقى، مسائل زنان و کودکان / ت 6162541 / 6413636
26- باشگاه جوانان دختر روستاى سرخه‏حصار (شکوفه‏هاى امید) / تهران‏
مسائل جوانان و زنان، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، محیط زیست / جاده مخصوص کرج - سرخه‏حصار
27- باشگاه دختران روستایى / تهران‏
مسائل جوانان و زنان، اشتغال و مبارزه با بیکارى / ت 2401555
28- بنیاد اسلامى توحید / تهران‏
حمایت از خانواده‏هاى محروم و زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست / 1364 / ت 5923001
29- بنیاد خیریه سجادیه نور / تهران‏
مسائل جوانان و زنان، آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان / ت 2290678
30- بنیاد خیریه عمل / تهران‏
امور خیریه / ت 2413068
31- بنیاد خیریه فاطمه زهرا(س) (مرکز پیش‏دانشگاهى فروغ حضرت خدیجه(س)) / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مقابله با بیکارى، بهداشت و درمان / ت 3758989
32- بنیاد خیریه فرهنگى و خدماتى حضرت خدیجه(س) / تهران‏
تحت پوشش قرار دادن زنان بى‏سرپرست و بى‏پناه از جمله زنان مطلّقه، بیوه و زنانى که همسران آنان زندانى‏اند / 1358 / ت 8768380
33- بنیاد خیریه فیروزنیا یادواره مریم / تهران‏
حمایت از افراد بى‏سرپرست و بدسرپرست و تأمین جهیزیه دختران / 1379 / ت 8820078
34- بنیاد فرهنگى شاهچراغ / تهران‏
مسائل زنان، جوانان و کودکان، مذهبى / ت 2413020
35- بنیاد نیکوکارى صدیقین / تهران‏
توانمندسازى زنان سرپرست خانواده / 1380 / ت 6957756
36- بنیاد نیکوکارى گل نرگس / کرج‏
حمایت و آموزش فنى حرفه‏اى بانوان سرپرست خانواده و ایتام و معلولان جسمى / 1380 / ت 2232289
37- تشکل سبز حضرت خدیجه(س) / تهران‏
محیط زیست / ت 2587281
38- تعاونى فنى مهندسى پارسکو زنان / تهران‏
1373 / ت 8087572
39- جامعه زنان انقلاب اسلامى / تهران‏
مسائل حقوقى، زنان و فرهنگى هنرى / 7537022
40- جمعیت آفتاب / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى و اعتیاد، بهداشت و درمان، مسائل زنان و جوانان / ت 2 - 7510151
41- جمعیت اندیشه سبز / کرج‏
محیط زیست / ت 434568
42- جمعیت تجلى قدرت مسلمانان / تهران‏
فرهنگى هنرى، مسائل حقوقى و مسائل زنان / خ میرداماد
43- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان / تهران‏
حقوق بشر و مسائل زنان / ت 6493353
44- جمعیت زنان انقلاب اسلامى / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، فرهنگى هنرى، مذهبى، مسائل زنان و جوانان / ت 2002731
45- جمعیت زنان جمهورى اسلامى ایران / تهران‏
مذهبى و سیاسى / ت 7533856
46- جمعیت زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست / تهران‏
محیط زیست، مسائل زنان، جوانان و کودکان، بهداشت و درمان / ت 2045266
47- جمعیت زنان مسلمان / تهران‏
سیاسى / ت 7533853
48- جمعیت زنان مسلمان حقوقدان / تهران‏
فرهنگى و هنرى، مسائل حقوقى، مسائل زنان / ت 2217551
49- جمعیت شهید بنت‏الهدى صدر / تهران‏
فرهنگى و هنرى، مسائل حقوقى، مسائل زنان / ت 6719817
50- جمعیت مبارزه با مواد مخدّر (اعتیاد) / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، مسائل جوانان و زنان / ت 651800
51- جمعیت مامایى ایران / تهران‏
بهداشت و درمان، مسائل زنان / ت 8 - 8978271
52- حامیان اندیشه سبز / تهران‏
محیط زیست و فرهنگى هنرى / ت 8702248
53- خیریه مهدیه فاطمیه(س) / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، بهداشت و درمان / ت 8044430
54- خیریه همگان زنان پارس / تهران‏
کمک و حمایت نسبت به خانواده‏هاى نیازمند و زنان بى‏سرپرست و خودسرپرست، خدمات مشاوره و مددکارى / 1380 / ت 8746585
55- دفتر امور بانوان بنیاد اسلامى توحید / شهررى‏
مسائل زنان / ت 5699991
56- دفتر بین‏المللى زنان اهل‏بیت(ع) / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، فرهنگى و هنرى مسائل زنان و کودکان / ت 80835780
57- شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیر دولتى زنان در جمهورى اسلامى ایران / تهران‏
مسائل زنان و جوانان، بهداشت و درمان، محیط زیست / ت 5 - 2409932 / معصومه ابتکار
58- شبکه زنان جمهورى اسلامى ایران / تهران‏
فرهنگى و هنرى / ت 2049579
59- شرکت تحقیقاتى رشد علم / تهران‏
فعالیت و تحقیق در زمینه اشتغال و مبارزه با بیکارى، مسائل مربوط به زنان / ت 2451688 / سهیلا جلودارزاده‏
60- شرکت تعاونى تحقیقاتى زنان پژوهشگر / تهران‏
فعالیت و پژوهش در زمینه مسائل حقوقى و مسائل زنان / ت 8890819
61- شوراى همبستگى ورزش بانوان کشورهاى اسلامى / تهران‏
ورزشى / ت 17 - 6951113
62- کانون بانوان اکباتان / تهران‏
فعالیت‏هاى اجتماعى فرهنگى / 1379 / ت 4667559
63- کانون حضرت زهرا(س) (دارالتبلیغ اسلامى بانوان) / تهران‏
مذهبى، اشتغال و مبارزه با بیکارى، مسائل زنان و جوانان / ت 7815587
64- کانون خواهران خانه کارگر جمهورى اسلامى ایران / تهران‏
اشتغال و مقابله با بیکارى، بهداشت و درمان، مذهبى، مسائل زنان و کودکان / ت 6409736 / سهیلا جلودارزاده‏
65- کانون خیریه حضرت زهرا(س) / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، مسائل جوانان، زنان و کودکان / ت 2290848
66- کانون زنان طرفدار صلح و عدالت / تهران‏
سیاسى / ت 2842611
67- کانون فارغ‏التحصیلان دانشگاه الزهرا(س) / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، مسائل جوانان و زنان / ت 8049801
68- کانون فرهنگى اجتماعى بانوان نیکوکار / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مقابله با بیکارى، مسائل حقوقى، مسائل زنان و کودکان / ت 8789733
69- کانون فرهنگى علمى بانوان فرهنگى بازنشسته / تهران‏
فرهنگى، صنفى / ت 2546688
70- کانون کارآفرینان مهر / تهران‏
رسیدگى به امور کودکان آسیب‏دیده، حمایت از زنان بى‏سرپرست و بدسرپرست، اشتغال و مشاوره / 1378 / ت 6933561
71- کانون همبستگى حقوقى بانوان ایران / تهران‏
مسائل حقوقى، مسائل زنان / ت 2055492
72- کمیته بانوان انجمن لرستانى‏هاى مقیم تهران / تهران‏
امور فرهنگى و امور خیریه و تعاونى / 1377 / ت 6935380
73- گروه بانوان نیکوکار وابسته به آسایشگاه معلولان و سالمندان کهریزک / تهران‏
فعالیت در زمینه آسیب‏دیدگان اجتماعى، مسائل جوانان، زنان و کودکان / ت 2715628
74- گروه بررسى مسائل زنان (پژوهشگاه علوم انسانى) / تهران‏
پژوهشى / 1365 / ت 2222642 / ثریا مکنون‏
75- گروه سبز نوجوان / تهران‏
محیط زیست و مسائل زنان / ت 8077118
76- مجمع اسلامى بانوان / تهران‏
سیاسى / 1377 / ت 7743596 / 762227
77- مرکز بازاریابى بین‏المللى آثار صنایع دستى / تهران‏
اقتصادى / 1369 / ت 8903720
78- مرکز حمایت از خانواده‏هاى بى‏سرپرست پناهنده افغان / تهران‏
اجتماعى / ت 7 - 8797611
79- مرکز خیریه زینب کبرا(س) / تهران‏
حمایت از کودکان یتیم، بى‏سرپرست، حفظ و نگهدارى کودکان، واگذارى کودکان به خانواده‏هاى داوطلب، پرداخت کمک‏هزینه تحصیلى / 1371 / ت 285923
80- مؤسسه خیریه حمایت از آسیب‏دیدگان اجتماعى / تهران‏
امور خیریه و کمک به نیازمندان / ت 7526325
81- مؤسسه خیریه 12 فروردین / کرج‏
امور خیریه / 1358 / ت 2233859 / شعبه قم‏
82- مؤسسه فرهنگى، هنرى رایحه فاطمه(س) / تهران‏
مذهبى، مسائل جوانان و زنان / ت 4666241
83- مرکز مطالعات و تحقیقات زنان / تهران‏
مسائل زنان، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، محیط زیست، مذهبى / ت 2071697
84- مؤسسه آموزش و گسترش سلامت خانواده رادین / تهران‏
بهداشت و درمان، مسائل زنان و کودکان / ت 2340891
85- مؤسسه اسلامى زنان / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، فرهنگى هنرى، مسائل حقوقى، مسائل زنان / ت 7537023
86- مؤسسه اسلامى زنان (نجم) / تهران‏
سیاسى / 1362 / ت 883575
87- مؤسسه الزهرا(س) / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، مذهبى، مسائل زنان، مسائل کودکان / ت 3 - 7524591
88- مؤسسه خیریه پنج‏تن / تهران‏
کمک به محرومان مخصوصاً ایتام و بى‏سرپرستان / خ مقدس اردبیلى‏
89- مؤسسه پیام‏آوران فردا / تهران‏
فرهنگى، هنرى، آموزشى / 1381 / ت 2848432
90- مؤسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) / تهران‏
کمک به ایتام نیازمند مسلمان / 1368 / ت 2290849
91- مؤسسه تحقیقات، بازتوانى و بهبود زندگى زنان / تهران‏
امور آموزشى و پژوهشى در زمینه رشد زنان و پیشگیرى از آسیب‏هاى روانى، اجتماعى و کمک به ارتقاى زندگى زنان / 1379 / ت 90 - 8847188
92- مؤسسه خیریه خانه مادر و کودک / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، حقوق بشر، مسائل زنان، جوانان و کودکان، فرهنگى هنرى / ت 2709301
93- مؤسسه خیریه فدک / تهران‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى و مسائل زنان / ت 2277861
94- مؤسسه تحقیقاتى نعمت‏بخت (جنان) / تهران‏
مسائل زنان، جوانان و کودکان / ت 2049898
95- مؤسسه خیریه قائمیه تهران / چیذر
مسائل زنان، جوانان و کودکان، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان و مذهبى / ت 2213846
96- مؤسسه خیریه کمیل / ورامین‏
حمایت از خانواده‏هاى غیر قابل بازتوان بهزیستى / 1380 / مقابل سیلو
97- مؤسسه خیریه منتظران حضرت ولى‏عصر / تهران‏
پشتیبانى از خانواده‏هاى بى‏سرپرست، ارائه کمک‏هزینه تحصیلى به دانشجویان، کمک‏هزینه درمانى / 1380 / دهکده المپیک‏
98- مؤسسه فرهنگى مبین صبح / تهران‏
زنان، برگزارى کلاس‏هاى آموزشى، ترجمه متون تخصصى به زبان‏هاى مختلف ... / 1381 / ت 2555634
99- مؤسسه خیریه نور احسان / تهران‏
مددرسانى به خانواده‏هاى نیازمند بخصوص زنان سرپرست خانواده و کودکان بى‏سرپرست / 1380 / خ آفریقا
100- مؤسسه خیریه هدایت ثامن / تهران‏
آموزش و خدمات اشتغال جهت زنان سرپرست خانواده / 1379 / ت 7435153 / شعبه مشهد
101- مؤسسه خیریه همیار / رى‏
حمایت از خانواده‏هاى نیازمند سادات، ایتام و ابن‏السبیل / خزانه بخارایى‏
102- مؤسسه فرهنگى انجمن زنان پیرو اهل‏بیت(ع) / تهران‏
حقوق بشر، فرهنگى و هنرى، محیط زیست، مذهبى، مسائل جوانان، مسائل حقوقى، مسائل زنان و کودکان / ت 2281336 / نمابر 24416010
103- مؤسسه فرهنگى شجره طوبى / تهران‏
فرهنگى هنرى و مسائل زنان / ت 8072447
104- مؤسسه فرهنگى هنرى بانو
اشتغال و مقابله با بیکارى، مسائل حقوقى، مسائل زنان / ت 7523890
105- مؤسسه فرهنگى هنرى کساء / تهران‏
مسائل جوانان و زنان، اشتغال و مبارزه با بیکارى / ت 7437255
106- مؤسسه فرهنگى یاس / تهران‏
ارتقاى سطح فرهنگى دختران بى‏سرپرست و بدسرپرست / 1378 / ت 8804013
107- مؤسسه قائمیه / تهران‏
کمک به محرومان، ایتام، دانشجویان، تهیه جهیزیه، ودیعه مسکن، خدمات فرهنگى و پزشکى / 1359 / ت 8601714
108- مؤسسه مادران امروز (مام) / تهران‏
مسائل زنان و کودکان، بهداشت و درمان / ت 8728317
109- مؤسسه مهر طه / تهران‏
مددرسانى به کودکان و خانواده‏هاى بى‏سرپرست و بدسرپرست / 1381 / ت 8717318

دولتى‏

1- دفتر امور بانوان بهزیستى / تهران‏
1371 / ت 6726927
2- دفتر امور بانوان روستایى معاونت ترویج و نظام بهره‏بردارى وزارت جهاد کشاورزى / تهران‏
1374 / ت 8892571 / فرزانه مافى‏
3- دفتر امور بانوان سازمان صدا و سیما / تهران‏
بررسى و تبیین شخصیت و جایگاه زن جهت بهبود کیفیت ارائه نقش زن و جایگاه وى در برنامه‏هاى صدا و سیما / 1375 / ت 2165525 / پروین سلیحى‏
4- دفتر امور بانوان سپاه پاسداران / تهران‏
ارائه مشاوره در باره مشارکت هر چه بیشتر زنان شاغل خانواده کارکنان، برنامه‏ریزى جهت اشتغال خانواده‏هاى نیازمند کارکنان و ... / 1379 / ت 2842611 / مهرشاد شبابى‏
5- دفتر امور زنان قوه قضائیه / تهران‏
6- دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش / تهران‏
امور بانوان، آموزش و پرورش استان‏هاى کشور / 1375 / ت 8172259
7- دفتر امور بانوان وزارت پست و تلگراف و تلفن / تهران‏
1378 / ت 8114529
8- دفتر شرکت‏هاى تعاونى روستایى زنان / تهران‏
ت 890236
9- شوراى فرهنگى اجتماعى زنان / تهران‏
بیش از ده محور براى فعالیت آن ذکر شده است (گزارش مستقل دارد) / 1366 / ت 3 - 8319891 / منیره نوبخت‏
10- کمیته امور بانوان و جوانان / پاکدشت‏
1376 / فرماندارى‏
11- کمیته بانوان و جوانان استاندارى تهران‏
ت 8745340
12- کمیسیون امور بانوان شهریار
رسیدگى به وضعیت بانوان / ت 3225057
13- مجتمع حمایتى شهید باهنر / فیروزکوه‏
امور مددکارى و حمایتى از خانواده‏هاى نیازمند و زن سرپرست / 1361 / ت 02216222676
14- مجتمع خدمات بهزیستى شهید بهشتى / رودهن‏
رسیدگى به امور خانواده‏هاى زن سرپرست و دختران و زنان تحت حمایت سازمان بهزیستى / 1367
15- مجتمع خدمات بهزیستى و شیرخوارگاه آمنه / تهران‏
خدمات شبانه‏روزى شیرخوار و بزرگسال / 1348 / ت 3705919
16- مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان / تهران‏
جمع‏آورى اطلاعات و آمار زنان در زمینه‏هاى مختلف و ارائه راهکار و مطالعات / 1378 / ت 3 - 8319891
17- مرکز امور مشارکت زنان / تهران‏
تلاش براى افزایش مشارکت زنان، ارائه مشورت به رئیس‏جمهورى، تلاش براى افزایش نقش مدیریت زنان در خانه و جامعه، افزایش سطح آگاهى زنان، ارائه الگو، شناخت مسائل و مشکلات زنان و پى‏گیرى اصلاح قوانین / ت 6419242 / زهرا شجاعى‏
18- مرکز مداخله در بحران‏هاى اجتماعى شهید نواب صفوى / تهران‏
1352 / ت 3717675
19- واحد پیشگیرى بهزیستى دماوند
خدمات مشاوره‏اى جهت پیشگیرى از آسیب‏هاى اجتماعى به زنان و دختران و خانواده‏ها / 1377 / ت 5233252

استان چهارمحال و بختیارى‏

غیر دولتى‏

1- انجمن شعر و ادب حضرت زینب(س) / شهرکرد
فرهنگى و هنرى / ت 334839

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى چهارمحال و بختیارى / شهرکرد
ت 3341680

استان خراسان (بزرگ)

غیر دولتى‏

1- جمعیت زنان [براى‏] مبارزه با آلودگى محیط زیست مشهد
محیط زیست / ت 804114
2- خیریه ریحانةالنبى(ص) / مشهد
بهداشت و درمان، اشتغال و مبارزه با بیکارى، فرهنگى هنرى، مذهبى، مسائل جوانان و زنان / ت 2258575
3- خیریه سجادیه توس / مشهد
فرهنگى هنرى، مذهبى / ت 684315
4- کانون فرهنگى میثاق شهدا / مشهد
سیاسى / ت 2587381
5- مجتمع فرهنگى علمى کوثر / مشهد
فعالیت‏هاى آموزشى و پژوهشى براى زوج‏هاى جوان / ت 3412847
6- مرکز توانبخشى کم‏توانان ذهنى دختران خورشید / بیرجند
بالندگى فرد معلول ذهنى و افزایش سطح آگاهى معلولان و تطابق با محیط / 1381 / ت 05612223119
7- مرکز مشاوره زهراى اطهر(س) / مشهد
مشاوره ازدواج و آموزش‏هاى قبل از ازدواج / 1380 / ت 3432927
8- مؤسسه خیریه حضرت زهرا(س) / بجنورد
حمایت از خانواده‏هاى بى‏سرپرست و رفع مشکلات آنان / 1379 / خ امام خمینى‏
9- مکتب نرجس سبزوار / سبزوار
مذهبى، اشتغال و مقابله با بیکارى، بهداشت و درمان و محیط زیست / ت 26996
10- مکتب نرجس مشهد / مشهد
دینى / ت 940147 - نمابر 5621391
11- مکتب نرجسیه نیشابور / نیشابور
دینى / 1358 / خ فردوسى شمالى‏
12- مؤسسه خیریه کوثر خراسان / مشهد
اهداى جهیزیه، همسریابى / 1364 / ت 3432937
13- مؤسسه خیریه هدایت ثامن / مشهد
آموزش و خدمات اشتغال جهت زنان سرپرست خانواده / 1379 / ت /2217099 / شعبه تهران‏

دولتى‏

1- کمیته امور بانوان و جوانان استاندارى خراسان / مشهد
1369 / ت 8546020

استان خوزستان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن توانمندسازى زنان سرپرست خانوار / شوشتر
توانمندسازى و ایجاد اشتغال براى زنان / 1380 / ت 20458
2- انجمن حمایت و یارى از آسیب‏دیدگان اجتماعى رهنورد / اهواز
مطالعه و شناخت آسیب‏هاى اجتماعى و آموزش مهارت‏هاى لازم به دختران / 1378 / ت 3781260
3- صندوق قرض‏الحسنه بانوان شهرستان شوشتر
قرض‏الحسنه و کمک به بانوان نیازمند / 1379 / مستقر در کانون فرهنگى اجتماعى بانوان‏
4- کانون فرهنگى آل‏کساء بانوان / اهواز
فرهنگى / 1371 / ت 3370055
5- مؤسسه خیریه میثاق اهل‏بیت(ع) / اهواز
زمینه‏هاى فرهنگى در قالب مشاوره، ارشاد و امداد / 1380 / ت 3370055
6- مؤسسه عصمتیه بانوان اهواز / اهواز
فرهنگى هنرى، مذهبى و مسائل زنان / ت 227574
7- مؤسسه فرهنگى اجتماعى پنج‏تن آل‏عبا(ع) / اهواز
امور فرهنگى، اجتماعى شامل خدمات رفاهى، آموزشى و پرورشى / 1371 / ت 3370055

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى خوزستان / اهواز
ت 3336656

استان زنجان‏

غیر دولتى‏

1- جمعیت حمایت از زنان و کودکان بدسرپرست و بى‏سرپرست استاد روزبه / زنجان‏
حمایت از زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد اشتغال و دادن آموزش‏هاى لازم / 1378 / ت 3229191

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى زنجان / زنجان‏
توسعه فعالیت‏هاى فرهنگى اجتماعى زنان و آموزش آنان در زمینه‏هاى حقوقى، اشتغال، زنان روستایى، بهداشت، حقوق کودک، مدیریت و اقتصاد خانواده ... / 1369 / ت 425024

استان سمنان‏

غیر دولتى‏

1- جامعة الزینب(س) / دامغان‏
مذهبى و فرهنگى هنرى / خیابان بسیج‏
2- مرکز توانبخشى حرفه‏اى فرداى روشن / سمنان‏
توانبخشى حرفه‏اى به مددجویان ذهنى دختر بالاى 14 سال / 1379 / ت 3324195
3- مؤسسه تبلیغات علوم اسلامى عصمتیه / سمنان‏
مذهبى، مسائل زنان و کودکان / خیابان شیخ فضل‏اللَّه - مقابل باغ فیض‏
4- مؤسسه حمایت از معلولان و سالمندان امام على(ع) / سمنان‏
رسیدگى به امور معلولان و سالمندان / 1380 / ت 3337064
5- مؤسسه خیریه بانوان نیکوکار / سمنان‏
رسیدگى به امور خانواده‏هاى نیازمند و زنان سرپرست خانواده و ایتام / 1375 / ت 3337957
6- مؤسسه خیریه ریحانةالرسول / شاهرود
ارائه خدمات توانبخشى و نگهدارى دختران معلول ذهنى / 1380 / خیریه انصارى‏
7- مؤسسه خیریه کودکان و نوجوانان آمنه / شاهرود
نگهدارى از دختران بى‏سرپرست بین سنین 6 تا 14 سال / 1381 / خ شهید صدوقى‏

دولتى‏

1- خانه سلامت / شاهرود
پذیرش، ساماندهى و ترخیص دختران در معرض آسیب‏هاى اجتماعى / 1379 / خ فردوسى‏
2- کمیته بانوان و جوانان استاندارى سمنان‏
ت 4443451
3- مرکز مداخله در بحران‏هاى اجتماعى / سمنان‏
مشاوره و تحقیق در زمینه معضلات اجتماعى مانند کودک‏آزارى، همسرآزارى، فرار دختران، دختران و زنان در معرض آسیب / 1378 / ت 3334859

استان سیستان و بلوچستان‏
غیر دولتى‏
1- انجمن فرهنگى بانوان استان سیستان و بلوچستان / زاهدان‏
فرهنگى / ت 232979 - 222248

دولتى‏
1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى سیستان و بلوچستان / زاهدان‏
ت 2334600

استان فارس‏

غیر دولتى‏

1- انجمن ادبى / فیروزآباد
فعالیت‏هاى ادبى و نشر آثار / 1375 / ت 6225418
2- انجمن ادبى سیمین (بانوان) / برازجان‏
امور فرهنگى و ادبى / 1379 / ت 07734224001
3- انجمن تحقیق / شیراز
فعالیت‏هاى پژوهشى در مورد زنان / 1379 / ت 5230322
4- انجمن خیریه و بنیاد ازدواج مهدى موعود / شیراز
زمینه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله ازدواج، کمک به افراد بى‏بضاعت، زنان بى‏سرپرست یا بدسرپرست، ایتام، مشاوره براى حل اختلاف و مشکلات زنان / 1331 / خ سروزک‏
5- انجمن دختران جوان / فیروزآباد
آشنا کردن دختران جوان با امور مذهبى، اجتماعى، فرهنگى و شناسایى استعدادهاى نهفته / 1379 / ت 6225418 - 6222118
6- انجمن دوستداران سرزمین سبز / شیروان چرداون‏
زیست‏محیطى / 1378 / ت 0842422
7- تشکل بانوان نیکوکار (دختران پژوهشگر، زنان هنرمند، ورزشکاران جوان) / شیراز
جمع‏آورى کمک‏هاى مردمى، شناسایى زنان بى‏سرپرست و خودسرپرست و حمایت حقوقى از آنان و کمک به آموزش کارهاى هنرى و تهیه جهیزیه براى دختران / 1380 / ت 6236063
8- تشکل زنان حافظ و قارى / شیراز
حفظ و قرائت قرآن، مفاهیم، تجوید و تفسیر / 1379 / ت 5222004
9- تشکل زنان ورزشکار / شیراز
امور ورزشى / 1377 / ت 5222631
10- جامعه حضرت زینب(س) / فسا
فرهنگى و هنرى، مذهبى و مسائل جوانان / ت 26375
11- جمعیت زنان عشایر / فیروزآباد
شناسایى مشکلات زنان عشایر و کمک به احیاى فرهنگ و آثار عشایر / 1375 / ت 6225418
12- جمعیت زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست شیراز
محیط زیست / ت 664023
13- کانون اندیشه‏ورزان جوان / فیروزآباد
فرهنگى و اجتماعى / ت 622213
14- گروه کوهنوردى سپیدار بانوان / جهرم‏
فعالیت ورزشى کوهنوردى / 1380 / مستقر در کانون فرهنگى اجتماعى بانوان جهرم‏
15- گروه همیار الزهرا(س) / رونیز علیا
مشارکت زنان سرپرست خانوار در حل مشکلات زنان سرپرست و بدسرپرست / 1381 / ت 07324622048
16- گروه همیاران حضرت فاطمه زهرا(س) / سروستان‏
فعالیت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و تعاونى در راستاى همیارى گروه / 1381 / روستاى کوهنجان‏
17- گروه همیار الزهرا(س) / شیراز
مشارکت کمک‏گیرندگان در حل مشکلات خود / 1380 / ت 7289530
18- گروه همیار رنگین پویاى داراب‏
مشارکت زنان سرپرست خانوار در حل مشکلات خود / 1380 / ت 6223122
19- گروه همیار سرپرست خانواده / فسا
امور خیریه / 1380 / ت 3335127
20- گروه همیاران زنان سرپرست خانوار حضرت زینب کبرا(س) / سروستان‏
فعالیت‏هاى تعاونى، فرهنگى و اقتصادى در راستاى همیارى گروه / 1381 / روستاى کوهنجان‏
21- گروه همیار زینب کبرا(س) / استهبان - وکیل‏آباد
مشارکت زنان سرپرست خانواده در حل مسائل اجتماعى و اقتصادى، معضلات اقتصادى و مادى زنان سرپرست، افزایش اعتماد به نفس / 1380 / وکیل‏آباد، مجتمع فیاض‏بخش‏
22- گروه همیاران زنان سرپرست خانوار شاه صفى‏الدین / سروستان‏
فعالیت‏هاى اقتصادى و فرهنگى در راستاى همیارى گروه / 1380 / روستاى کوهنجان‏
23- گروه همیاران زنان سرپرست خانوار على بن‏اسحاق / سروستان‏
فعالیت‏هاى اقتصادى و تعاونى و فرهنگى و اجتماعى در راستاى همیارى زنان گروه / روستاى کته گنبد
24- گروه همیاران زنان سرپرست خانوار نرجس‏خاتون / سروستان‏
فعالیت‏هاى اقتصادى، اجتماعى، تعاونى و فرهنگى / 1381 / روستاى شرایجه‏
25- گروه همیار فاطمیون ایج / روستاى ایج‏
مشارکت زنان سرپرست خانواده در حل مشکلات خود و کمک به زنان سرپرست خانواده و بدسرپرست و مطلّقه و نیازمند حمایت / 1381 / ت 07324262039
26- گروه همیار کوثر منطقه خیر / روستاى بنوان‏
مشارکت زنان سرپرست خانواده در حل مسائل خود / 1381 / ت 07324732142
27- مجتمع آموزشى شبانه‏روزى الزهرا(س) / شیراز
نگهدارى از دختران بدون سرپرست و بدسرپرست / 1370 / ت 6286941
28- مرکز شبانه‏روزى دختران فاطمه زهرا(س) / فیروزآباد
نگهدارى و آموزش فرهنگى اقتصادى و اجتماعى دختران بى‏سرپرست و بدسرپرست / 1374 / خ مطهرى‏
29- مرکز شبانه‏روزى و هیئت امنایى ریحانه / کازرون‏
نگهدارى فرزندان بى‏سرپرست و بدسرپرست و آموزش تحصیلى آنان / 1380 / ت 2226542
30- مرکز مشارکت زنان نیکوکار حضرت زینب(س) / فسا
امور خیریه / 1381 / ت 2224212
31- مؤسسه خدمات بهزیستى روستایى زنان مهارلو / سروستان - مهارلو
آموزش کودکان روستایى و ارائه خدمات فرهنگى به صورت خیریه / 1380 / ت 2108
32- مؤسسه خیریه حضرت رقیه(س) / استهبان‏
رسیدگى به امور زنان و دختران بى‏سرپرست و بدسرپرست و نیازمند و اقشار آسیب‏پذیر / 1378 / ت 4225250
33- مؤسسه خیریه حضرت زینب(س) / فیروزآباد
تحت پوشش قرار دادن زنان بى‏سرپرست / 1379 / ت 6223766
34- مؤسسه فضیلت جهرم‏
راهنمایى و ارشاد زنان سرپرست خانواده و ایجاد اشتغال براى زنان / 1381 / ت 2220913
35- مؤسسه مشارکت زنان نیکوکار ریحانه فارس / شیراز
جلب همکارى و مشارکت زنان و دختران و افراد نیکوکار جهت حمایت از زنان و دختران خودسرپرست و نیازمند / 1378 / ت 7280018

دولتى‏

1- تشکل دولتى زنان هنرمند / شیراز
ت 5230322
2- کانون فرهنگى اجتماعى بانوان / داراب‏
آموزش و پشتیبانى از بانوان در زمینه فرهنگى، هنرى، مشاوره، حقوقى و ورزشى / 1374 / ت 6236063
3- کمیته بانوان و جوانان استاندارى فارس / شیراز
1370 / ت 2303329

استان قزوین‏

غیر دولتى‏

1- کانون توسعه همیارى مهدهاى کودک / قزوین‏
همکارى با مراجع ذى‏صلاح جهت هماهنگ کردن ارتقاى سطح معلومات مدیران و کارکنان عضو / 1380 / خ پادگان‏
2- مؤسسه خیریه زندگى سبز / قزوین‏
حمایت از خانواده‏هاى نیازمند و زنان سرپرست خانوار / 1380 / ت 3345707

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى قزوین‏
1376 / ت 3337797

استان قم‏

غیر دولتى‏

1- دفتر مطالعات و تحقیقات زنان / قم‏
مطالعات و پژوهش در عرصه مسائل زنان و خانواده، تحلیل مسائل و مشکلات و پاسخ به سؤالات و شبهه‏ها، پرورش کارشناسان مباحث زنان، اطلاع‏رسانى و ارائه مشاوره به مراکز داخلى و خارجى / 1377 / ت 7741166
2- گروه همیار حضرت زینب(س) / قم‏
کمک به خانواده‏هاى نیازمند و خدمات مشاوره به آنان / 1380 / ت 6654029
3- مجتمع خدمات خیریه هیئت امنا جمکران / قم‏
امور خیریه / 1379 / ت 7253308
4- مؤسسه خیریه 12 فروردین / قم‏
امور خیریه / 1358 / ت 7743226 / شعبه کرج / فریده مصطفوى‏
5- مؤسسه داوطلبان بهداشت استان قم / قم‏
دفاع از حقوق رابطین بهداشت / 1380 / ت 6606050
6- مؤسسه کوثر ولایت / قم‏
پژوهش در مورد زنان و جوانان / 1380 / ت 2914811
7- مؤسسه گروه همیار سرپرست خانواده ولایت على(ع) / قم‏
کمک به خانواده‏ها و تلاش در جهت کاهش وابستگى افراد به حمایت‏هاى اقتصادى / 1381 / ت 2926371
8- مؤسسه نخبگان جوان / قم‏
فعالیت‏هاى فرهنگى پژوهشى با همکارى بانوان / 1373 / ت 7748813

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى قم‏
1369 / ت 7752142

استان کردستان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن خیریه بانوان هرژین / بوکان‏
امور خیریه / 1381 / ت 048262225746
2- انجمن ژینو / بوکان‏
امور خیریه / 1381 / ت 048262223929
3- جمعیت بانوان ژین (ژنانى یارى ده‏نیشتمان) / مهاباد
کمک به بیماران صعب‏العلاج، بى‏بضاعت و زنان بى‏سرپرست / 1380 / ت 04422225994
4- جمعیت حمایت از محیط زیست بانوان سنندج (راه سبز) / آبیدر
محیط زیست و مسائل مربوط به زنان / 6622527
5- راه سبز / سنندج‏
محیط زیست / ت 622527
6- کانون سبز دختران / سنندج‏
آشنایى دختران و زنان جوان با حقوق و وظایف قانونى خویش، دادن مشاوره حقوقى به زنان، کمک به دختران جوان و حمایت از آنان / 1378 / ت 2269451
7- مؤسسه خیریه حمایت از دختران و زنان کردستان / سنندج‏
حمایت از زنان بى‏سرپرست و بدسرپرست، دختران دانشجوى خانواده‏هاى نیازمند / 1380 / ت 2227683
8- مؤسسه کوهنوردى جوانان هه‏ورزا کردستان / سنندج‏
ورزشى و مسائل زیست‏محیطى / 1381 / ت 228871

دولتى‏
1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى کردستان / سنندج‏
ت 5 - 226380
2- واحد بسیج خواهران کردستان‏
1364 / ت 2260050 / مستقر در بسیج سپاه کردستان‏

استان کرمان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن زنان نیکوکار سیرجان‏
حمایت از زنان سرپرست خانواده در زمینه‏هاى مختلف / 1381 / ت 27308
2- مؤسسه خیریه حضرت زینب(س) / کرمان‏
کمک به خانواده‏هاى نیازمند / 1359 / ت 5227900
3- مؤسسه خیریه فاطمیه(س) / بافت‏
امور مذهبى و فرهنگى در راستاى حمایت از افراد نیازمند / 1372 / ت 4222580

دولتى‏

1- دفتر مشاوره کمیته بانوان و جوانان / جیرفت‏
خدمات مشاوره‏اى فردى و گروهى در زمینه مشکلات رفتارى، عاطفى و روانى در زمینه ازدواج و زناشویى، تحصیل و ... / 1381 / خ امام‏
2- کانون فرهنگى و اجتماعى بانوان / بردسیر
1378 / ت 03425251809
3- کانون فرهنگى اجتماعى بانوان / بم (؟)
ارائه خدمات مشاوره و راهنمایى بانوان و جوانان / 1373 / ت 2212297
4- کانون فرهنگى اجتماعى بانوان رفسنجان‏
خدمات مشاوره براى زنان، تشکیل دوره‏هاى آموزشى ویژه خانواده / 1377 / ت 8221785
5- کمیته بانوان و جوانان استاندارى کرمان‏
ت 222222
6- کمیسیون امور بانوان بافت‏
1374 / ت 4561
7- کمیسیون امور بانوان زرند
1374 / ت 4800

استان کرمانشاه‏

غیر دولتى‏

1- جمعیت حفظ و احیاى محیط کوهستان (پراو) / کرمانشاه‏
احیاى محیط کوهستان / 1378 / ت 8244775
2- صندوق قرض‏الحسنه حضرت زهرا(س) / کرمانشاه‏
اعطاى تسهیلات قرض‏الحسنه به افراد واجد شرایط / 1377 / ت 7274114
3- کانون فرهنگى اجتماعى بانوان / اسلام‏آباد غرب‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، فرهنگى و هنرى، مسائل زنان، جوانان و کودکان / ت 722306
4- مؤسسه فرهنگى اجتماعى جوانان گلشن / گیلانغرب‏
مسائل فرهنگى / 1379 / ت 08353225840

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى کرمانشاه‏
ت 722306

استان کهکیلویه و بویراحمد

غیر دولتى‏

1- کانون فرهنگى هنرى نرجس‏خاتون(س) / یاسوج‏
امور خیریه / 1376 / ت 3331381

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى کهگیلویه و بویراحمد / یاسوج‏
ت 2225227

استان گلستان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن حمایتى آموزشى و پرورشى زنان استان گلستان (ابریشم) / گرگان‏
مسائل فرهنگى / 1381 / ت 2250986
2- انجمن خیریه یاوران امام على(ع) و حضرت خدیجه(س) / گرگان‏
حمایت از فرزندان آسیب‏دیده اجتماعى، توسعه مهارت‏هاى بانوان، رسیدگى به زنان سرپرست خانواده / 1379 / ت 4222308 - 0171
3- جبهه سبز (صلح سبز) / گرگان‏
اشتغال و بیکارى، بهداشت و درمان، فرهنگى هنرى، محیط زیست، مسائل جوانان و زنان / ت 23918
4- فاطمیه سرچشمه / گرگان‏
بهداشت و درمان، محیط زیست، مذهبى، مسائل زنان / ت 26620
5- کانون زینب(س) گرگان‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، بهداشت و درمان، فرهنگى هنرى، محیط زیست، خدمات‏رسانى، مسائل جوانان، زنان و کودکان، مسائل حقوقى / ت 2228116
6- مؤسسه خیریه امّ‏ابیها(س) / على‏آباد کتول‏
نگهدارى و پرورش شبانه‏روزى فرزندان بى‏سرپرست و بدسرپرست، حمایت مادى و معنوى خانواده‏هاى نیازمند / 1381 / ت 6229996 - 0173
7- هیئت زینبیه شهرستان گرگان‏
امور فرهنگى و هنرى، مسائل زنان / خ شهید رجایى‏

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى گلستان / گرگان‏
ت 221305

استان گیلان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن بانوان امدادگر گیلان عضو NGO / رشت‏
امداد و کمک‏رسانى و آموزش آن به بانوان / 1379 / ت 5559356
2- انجمن بانوان نیکوکار شهرستان شفت‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، محیط زیست، مسائل زنان / ت 2398
3- جمعیت زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست / رشت‏
محیط زیست / ت 666456
4- مؤسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) / صومعه‏سرا
کمک به زنان بى‏سرپرست، از کارافتاده دائم، ایتام و معلولان / 1381 / خ شهید بیژن حقیرى‏

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى گیلان / رشت‏
1369 / ت 3226896

استان لرستان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن بانوان بروجرد
همکارى و مشارکت با بهزیستى در ارائه خدمات اجتماعى به افراد و خانواده‏هاى نیازمند / 1377 / ت 34205
2- انجمن بانوان طرفدار محیط زیست لرستان (بهاران) / خرم‏آباد
محیط زیست و مسائل زنان / ت 342202
3- انجمن ورزشى بانوان پیشرو شهرستان ازنا
گسترش ورزش میان بانوان / 1380 / خ شهید امیر درویشى‏
4- تشکل‏هاى همیارى زنان سرپرست خانواده / اشترنیان‏
صندوق قرض‏الحسنه در جهت کمک به زنان سرپرست خانوار / 1380 / مستقر در مجتمع خدمات بهزیستى‏
5- تشکل‏هاى همیارى زنان سرپرست خانواده (گروه همیار فدک) / خرم‏آباد
صندوق قرض‏الحسنه در حمایت از زنان سرپرست خانوار / 1379 / میدان سپاه‏
6- جمعیت بانوان نساء / دورود
فعالیت‏هاى فرهنگى ویژه بانوان، اقدامات آموزشى شامل مشاوره و ... / 1380 / مستقر در فرماندارى‏
7- گروه همیاران مادران ایثارگر / خرم‏آباد
فعالیت‏هاى اقتصادى و اجتماعى جهت حمایت از زنان سرپرست خانواده / 1379 / ت 35578
8- گروه همیار زنان سرپرست خانوار فاطمه زهرا(س) / کوهدشت‏
فعالیت‏هاى اقتصادى و اجتماعى جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار / 1380 / مستقر در اداره بهزیستى‏
9- گروه همیار زنان سرپرست خانوار کوثر / الیگودرز
فعالیت‏هاى اقتصادى و اجتماعى جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار / 1380 / اداره بهزیستى‏
10- مؤسسه خیریه اهل‏بیت(ع) / بروجرد
مسائل حقوقى، زنان، مذهبى / ت 066232962
11- مؤسسه غیر انتفاعى گروه همیار زنان سرپرست خانوار الزهرا(س) / ازنا
فعالیت‏هاى اجتماعى فرهنگى در حمایت از زنان سرپرست خانوار / 1380 / ت 4222177

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى لرستان‏
ت 28510

استان مازندران‏

غیر دولتى‏

1- انجمن روشن‏اندیشان مازندران / سارى‏
فرهنگى و هنرى، مذهبى و مسائل زنان / ت 2224882
2- انجمن زنان نیکوکار الزهرا(س) / سارى‏
حمایت از خانواده‏هاى نیازمند و بى‏سرپرست، اشتغال زنان و دختران و تهیه جهیزیه براى عروس / 1379 / ت 3257838
3- جمعیت زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست قائم‏شهر
محیط زیست / ت 21924
4- مؤسسه زنان خیراندیش / آمل‏
حمایت مالى از خانواده‏هاى نیازمند، اشتغال زنان و دختران / 1380 / ت 2272129
5- مؤسسه خیریه ریحانه / نوشهر
حمایت از زنان و کودکان بى‏سرپرست و بدسرپرست و خانواده‏هاى نیازمند / 1381 / ت 3222001

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى مازندران‏
ت 2229700

استان مرکزى‏

غیر دولتى ؟

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى مرکزى / اراک‏
ت 2224860

استان هرمزگان‏

غیر دولتى‏

1- تشکلات همیارى محله سور و قدیم / بندرعباس‏
مسائل زنان و جوانان / ت 556278
2- کانون فرهنگى ورزشى قدسیان / بندرعباس‏
اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، حقوق بشر، فرهنگى هنرى، محیط زیست، مذهبى، مسائل زنان، جوانان و کودکان، مسائل حقوقى / ت 663020
3- کانون مهر (بانوان نیکوکار هرمزگان) / بندرعباس‏
حمایت از زنان و کودکان بى‏سرپرست و بدسرپرست، حمایت از معلولان و سالمندان و ... / 1380 / ت 77774
4- مؤسسه زنان سرپرست خانوار بندرعباس‏
مشارکت زنان بى‏سرپرست در حل مشکلات خود / 1380 / ت 555153

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى هرمزگان / بندرعباس‏
ت 575528

استان همدان‏

غیر دولتى‏

1- انجمن کودک‏همرهان همدان‏
گسترش آموزش و پرورش پیش‏دبستانى در مناطق محروم / 1378 / ت 8260415
2- جمعیت طبیعت یاران مهاب (سمپاد) / همدان‏
محیط زیست / ت 8271997

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى همدان‏
ت 8260665

استان یزد

غیر دولتى‏

1- انجمن خیریه بانوان نیکوکار یزد
اشتغال‏زایى و رفع مشکلات بانوان سرپرست خانواده، زنان آسیب‏پذیر، ازدواج جوانان / 1380 / ت 5 - 636623
2- جمعیت فرهنگى کوثر رقیه(س) / مهریز
پیشگیرى از آسیب‏هاى اجتماعى / 1381 / ت 03525221322
3- جمعیت فرهنگى مهرآفرین / مهریز
افزایش توانمندى افراد در اداره زندگى، تأمین بهداشت روانى و ... / ت 03525221322
4- زنان پیشگام در حفظ منابع طبیعى و توسعه پایدار / یزد
آموزش‏هاى محیط زیست، بیابان‏زدایى، نظارت بر آسیب‏هاى محیطى، همکارى در اجراى بهینه پروژه‏هاى توسعه پایدار و محرومیت‏زدایى / 1379 / ت 7249878
5- زنان خانه‏دار پیام حق / یزد
آموزش و آگاهى دادن به زنان خانه‏دار، بررسى و شناخت مسائل و مشکلات و ارتقاى سطح آگاهى زنان در امور فرهنگى قرآنى و اخلاق / 1380 / ت 3247693
6- زنان دوستدار بهار سبز / یزد
مسائل زیست‏محیطى / 1377 / ت 5252606
7- مؤسسه خیریه روح‏الامین / اردکان‏
کمک به ادامه تحصیل ایتام و سادات نیازمند دانش‏آموز / 1378 / ت 7227777
8- مؤسسه راهنماى افق / میبد
تشکیل گروههاى همیار زنان سرپرست خانوار براى ایجاد استقلال مالى / 1381 / ت 4676 - 0352772
9- مؤسسه فرهنگى مهرجویان / مهریز
پیشگیرى از آسیب‏هاى اجتماعى و روانى / 1380 / ت 03525221322
10- مؤسسه همیارى اباصالح(عج) / یزد
اشتغال گروههاى همیار زنان خودسرپرست / 1380 / ت 5251899
11- مؤسسه همیارى امام محمدباقر(ع) / یزد
اشتغال زنان خودسرپرست و خدمات فروشندگى لباس زنانه / 1380 / ت 6252066
12- مؤسسه همیارى حضرت رقیه(س) / ابرکوه‏
مشارکت در برنامه‏هاى زنان خودسرپرست، حمایت از خانواده‏هاى بى‏سرپرست، فعالیت براى رسیدن به خودکفایى / 1381 / ت 03526823039
13- مؤسسه همیارى حضرت زینب(س) / مهریز
بازتوانى زنان خودسرپرست تحت پوشش اداره بهزیستى مهریز و تشکیل گروههاى همیار زنان سرپرست خانواده / 1381 / ت 03525223260

دولتى‏

1- کمیته بانوان و جوانان استاندارى یزد
ت 44557

اقلیت‏هاى دینى‏

غیر دولتى‏

1- انجمن آشورى‏هاى آده / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى / اول خیابان گاندى‏
2- انجمن بانوان کلیمى / تهران‏
مذهبى، آسیب‏دیدگان اجتماعى، مسائل زنان / ت 654697
3- انجمن خانم‏هاى دوستدار کلیسا / تهران‏
مذهبى، مسائل زنان، مسائل جوانان، اشتغال و مبارزه با بیکارى / ت 8023346
4- انجمن خیریه بانوان ارامنه / تهران‏
آسیب‏دیدگان اجتماعى، بهداشت و درمان، فرهنگى و هنرى / ت 670170
5- انجمن زن ارمنى (هایگین) / تهران‏
دینى، فرهنگى و هنرى و مسائل زنان / ت 8826277
6- سازمان خیریه بانوان ارمنى جلفا / اصفهان‏
بهداشت و درمان، فرهنگى هنرى، مذهبى، مسائل زنان / کلیساى کاتارنیان‏
7- سازمان خیریه زنان ارمنى / تهران‏
امور مذهبى، مسائل جوانان و کودکان، مسائل زنان / ت 8835821
8- سازمان زنان زرتشتى / تهران‏
مذهبى، محیط زیست، آسیب‏دیدگان اجتماعى، مسائل زنان و کودکان، بهداشت و درمان / ت 8881627
9- کانون بانوان و دوشیزگان کلیمى / تهران‏
مذهبى، آسیب‏دیدگان اجتماعى، اشتغال و مبارزه با بیکارى، بهداشت و درمان، مسائل جوانان، مسائل حقوقى، مسائل زنان / ت 8759896
10- کمیته بانوان آشورى / تهران‏
امور خیریه و فرهنگى / 1379 / نمابر 4312886

دولتى ؟