انتظار سبز

نجواى انتظار

خدایا!
تویى که آب را براى جسم بشر آفریده‏اى و عطاى روزى جسم و جانش را از وظایف خود برشمرده‏اى، روح تشنه بشر را با زلال ظهور سیراب کن!
خدایا!
«فراق»، سنگین‏ترین بار و «انتظار»، سخت‏ترین کار عالم است. کار عالم را سامان ببخش.
خدایا!
ما مدام ظهور او را از او طلب مى‏کنیم، غافل که همه چیز در دست مشیت توست. دست ما و دامن مشیتت!
خدایا!
شنیده‏ایم که محبوب‏مان براى ظهور از ما منتظرتر است. وجود نازنین او را از این چشم‏انتظارى برهان!
خدایا!
محبوب ما در آستانه ظهور ایستاده است و چشمان منتظرش نگران نگاه اشارت توست، قلب محبوب و محبوب قلب‏ها را به نگاه اشارتت مهمان کن!
خدایا!
اگر ما به قدر قد عمر کوتاهمان غصه ظهور خورده‏ایم و انتظار فرج کشیده‏ایم، محبوب‏مان قرن‏هاست که غصه مى‏خورد و انتظار مى‏کشد.
خدایا!
گیسوى جهان، پریشان است و خاطر عالم آشفته و دست و پاى جهانیان بسته در زنجیر گیسوى جهان و همگان دربه‏در به دنبال سامان جهان، سکون و سامان را به انسان هدیه کن!

ابوالفضل صمدى رضایى - مشهد