HACCP چیست ؟

نویسنده


 

HACCP چیست؟

شراره انصار

شاید شما نیز این عبارت را بر روى محصولات غذایى دیده باشید ولى با مفهوم آن آشنا نباشید. به نظر مى‏رسد دانستن مفهوم HACCP و نقش آن در سلامت جامعه ضرورى است.
امروزه مردم نسبت به نوع خریدشان توسط مجامع بهداشتى اطلاعات جدیدى کسب مى‏کنند اینکه بسته‏هاى غذایى باید داراى پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا باشند، آدرس کارخانه باید مشخص باشد و چون امروزه قید این موارد روى تمام بسته‏هاى غذایى اجبارى است، دنبال چیزهاى جدیدترى مى‏گردند تا مطمئن شوند محصولى را که مى‏خواهند خرید کنند از هر حیث ایمن و مطمئن باشد. آنها نمى‏خواهند براى محصولى هزینه کنند که سلامت آنها را به مخاطره مى‏اندازد. بنابراین به دنبال گواهى‏هاى بهداشتى روى بسته‏بندى‏هاى غذایى مى‏گردند که گواهى‏هاى استاندارد و HACCP از این دسته‏اند.
امروزه به منظور کنترل صحیح مواد غذایى و پیشگیرى از بیمارى‏هاى ناشى از مصرف غذاى آلوده اجراى سیستم HACCP به معناى تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانى مطرح است. (نقاطى از زنجیره تولید که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف‏کننده وجود دارد را نقاط بحرانى نامند). HACCP در حقیقت ابزارى است براى بازرسى نظارت و کنترل بهداشتى مواد غذایى.
در HACCP، ایمنى غذایى همیشه در اولویت قرار مى‏گیرد و مؤثرترین راه نیز براى ایمنى مصرف مواد غذایى است.
روش HACCP یکى از مهم‏ترین روش‏هاى نظارت بر کیفیت در صنایع غذایى است. با اجراى صحیح این روش، فرآورده‏هاى غذایى از مرحله خرید مواد اولیه تا تولید و توزیع نهایى و مصرف مستقیم مصرف‏کنندگان مورد نظارت و بازرسى قرار مى‏گیرند.
با اجراى این روش در مجتمع‏هاى تولیدى مواد غذایى، سلامت و بهداشت جامعه انسانى از طریق کاهش میکرو ارگانیسم‏هاى بیمارى‏زا تأمین خواهد شد.
با اجراى این روش مى‏توان تمام عوامل خطرزاى بیولوژیکى، شیمیایى و فیزیکى را در تمام فرآیندهاى مختلف تولید که شامل تهیه مواد اولیه، تولید، بسته‏بندى، ذخیره‏سازى و توزیع محصول نهایى است شناسایى و حذف کرد یا آنها را به سطح قابل قبول رساند.
در این روش، عملیات بازرسى و نظارت قبل از تولید نهایى و در طى فرآیندهاى گوناگون تولید انجام مى‏گیرد، به این ترتیب خطر آلودگى مواد غذایى به کمترین میزان خواهد رسید.
در روش HACCP، امکان نفوذ عوامل خطرزا به محصول نهایى و در نتیجه مصرف‏کننده به کمترین میزان مى‏رسد و باعث افزایش سطح ایمنى و فرآورده‏هاى غذایى مى‏شود.

منابع: -
1- «ایجاد و اجراى حصپ در صنایع غذایى (HACCP)»، تألیف: غلامرضا شویک لو.
2- «مبانى کنترل کیفیت در صنایع غذایى»، تألیف: مهندس رسول پایان.