برای امام زمان(عج)

نویسنده
باز هم در خود شکسته‌ام

و با چند بهانه به بیرون زده‌ام

شب را گم کرده‌ام و آرامش را

سپیده که سرزند

خروسان گواهی تنهایی مرا می‌دهند

و من

کنار دیوار مسجد

به خواب رفته‌ام

بدون سجاده و مهر و تسبیح

تنها با عطر انتظار

پی آرامشی می‌گردم که

زیر گام‌های شما پنهان است