قصه‌ی عشق

نویسنده
به یاد سیدالشهدا

نام زیبای تو را هر که شنید، عاشق شد

شرح جانبازی تو، هر که شنید، عاشق شد

آن همه رنج و مصیبت که تو دیدی آخر

قصه‌ی صبر تو را هر که شنید، عاشق شد

جان بدادی و جوان دادی و کودک دادی

این همه بخشش تو هر که شنید، عاشق شد

دشمنت ره به تو بست و تو آبش دادی

آب از دست تو نوشید و به تو عاشق شد

آن برادر که وفایش به افسانه نمود

از تو بس لطف و صفا دید و به تو عاشق شد

مرد و زن، پیر و جوان، کافر و مؤمن همه جا

قصه‌ی عشق تو بشنید و به تو عاشق شد