نوزده دی
نوزده دی، روز قیام واژه‌های اسطوره

و پیغام های منتظر

این روزها

پرنده ها راهی آسمان می شوند و

ستاره ها غروب زمین را تجربه می کنند

هر شاه بیتی که سروده می شود

اردیبهشتی و فروردینی

قافیه اند

شب، شب شکسته دل تنگی است

و استقامت موج می زند در حرم فاطمه ی معصومه(س)

گویا

سایه ی دست های بهشت بر سر مردان قم گسترده اند

و برکه ها

که خون نیستند

اشک نیستند

آفتابند

امید و عدالت و حقیقتند

برکه ها

کفش های خسته شهرند که فریاد می کنند

گونه های خیس و تب زده ی دخترکان تنهایی

یاس های چشم به راه آرامش

این روزها صدای پای ماه است

که شانه های شهر را استوار می کند و بردبار