نویسنده

فردا....

به خود نهیب می‌زنم

حتماً فردا

و فردا، نیامده دیروز می‌شود

و دیروزها با نیش‌خندی

نردبان عمر را

پله، پله

پله

بالا می‌روند

و من، باز به انتظار فردا...

نگاه کن!

عمر بر آخرین پله ایستاده است

و من

باز به خود نهیب می‌زنم

شاید فردا...