نویسنده

همیشه می‌وزید مثل بادها

ادامه داشت مثل امتدادها

کسی که ابتدای جمله‌های سبز

به‌ناز می‌نشست در نهادها

اصیل بود و بامحبت و نجیب

و اهل عاطفی‌ترین نژادها

پلی برای اتصال ذهن من

به سرزمین سبز اعتمادها

ـ منی که زنده ماندنم به خواندن است

کسی ز سرزمین شهرزادها ـ

صدای پای او هنوز آشناست

و آشناتر از صدای بادها

هنوز سبزپوش ذهن دشت‌هاست

هنوز مانده نام او به یادها