نرگس گنجی

باده‌ی نور

 

در راه طلب به جاده‌ی نور شویم

تا در پی خانواده‌ی نور شویم

وانگه چو رسیم بر سر خمّ غدیر

سرمست ز جام باده‌ی نور شویم!

 

 

رستاخیز

خورشید گرفته ماه را بر سر دست

گوید که چراغ شام‌تان این بایست

از چیست که جمع آمده شمس و قمر؟

امروز مگر که روز رستاخیز است؟

 

دلیل راه

محمدعلی صاعد

 

آن را که خرد دلیل و حرز راه است

بی‌شک که از این واقعه نیک آگاه است

کـز بعـد نبـی خـلافت و مـولایی

با نص نبی، علی ـ ولی الله ـ است