نوع مقاله : پسغام زن

10.22081/mow.2017.64417

طنزن (شعر طنز زنانه)    

ملیحه رجایی 

درددل مردانه   

 

مرد همسایه ناز می‌باشد

سربه‌راه و بساز می‌باشد

 

مثل من کیپ و بسته اصلاً نیست

مرد همسایه باز می‌باشد

 

خانه‌دار است مرد همسایه

خانمش برج‌ساز می‌باشد

 

جدی است و عبوس و قدرتمند

زنش عین گراز می‌باشد

 

در تمام مشاجرات محل

زن او پیش‌تاز می‌باشد

 

شده آیینۀ دقم این مرد

مرغ همسایه غاز می‌باشد

 

چند وقتی‌ست همسر بنده

شده لج‌باز و تخس و یک‌دنده

 

مرد همسایه را چنان محکم

می‌زند بر سر کله‌م هر دم:

 

مرد باید که نوکری بکند

او نباید ستمگری بکند

 

خانه‌داری که البته سهل است

باید او بچه‌آوری بکند

 

و اگر عرضه‌اش به آن نرسید

پس به ناچار مادری بکند

 

زن که البته یک کوئین هم هست

در دل خانه سروری بکند

 

برود توی کار دلالی

تا توانست شرخری بکند

 

گر دلش خواست توی دریا هم

برود ناخداگری بکند

 

خسته شد بس که خواهرش خواندند

دوست دارد برادری بکند

 

با حقوق تمامی مردان

هم حقوقش برابری بکند

 

مانده‌ام من چگونه یک گل سرخ

دوست دارد که شبدری بکند!

 

 

 

 

 

مرد همسایه ناز می‌باشد

سربه‌راه و بساز می‌باشد

 

مثل من کیپ و بسته اصلاً نیست

مرد همسایه باز می‌باشد

 

خانه‌دار است مرد همسایه

خانمش برج‌ساز می‌باشد

 

جدی است و عبوس و قدرتمند

زنش عین گراز می‌باشد

 

در تمام مشاجرات محل

زن او پیش‌تاز می‌باشد

 

شده آیینۀ دقم این مرد

مرغ همسایه غاز می‌باشد

 

چند وقتی‌ست همسر بنده

شده لج‌باز و تخس و یک‌دنده

 

مرد همسایه را چنان محکم

می‌زند بر سر کله‌م هر دم:

 

مرد باید که نوکری بکند

او نباید ستمگری بکند

 

خانه‌داری که البته سهل است

باید او بچه‌آوری بکند

 

و اگر عرضه‌اش به آن نرسید

پس به ناچار مادری بکند

 

زن که البته یک کوئین هم هست

در دل خانه سروری بکند

 

برود توی کار دلالی

تا توانست شرخری بکند

 

گر دلش خواست توی دریا هم

برود ناخداگری بکند

 

خسته شد بس که خواهرش خواندند

دوست دارد برادری بکند

 

با حقوق تمامی مردان

هم حقوقش برابری بکند

 

مانده‌ام من چگونه یک گل سرخ

دوست دارد که شبدری بکند!