دختر یک کارگر افغانی رتبه اول کنکور شد

نوع مقاله : لوح خبر

10.22081/mow.2020.70872

چکیده تصویری

دختر یک کارگر افغانی رتبه اول کنکور شد