مشارکت بانوان بسیجی در غسل و تدفین قربانیان کرونا

10.22081/mow.2021.71186

چکیده تصویری

مشارکت بانوان بسیجی در غسل و تدفین قربانیان کرونا