هر گونه نظر، سؤال، پیشنهاد و انتقادتان را به ایمیل مجله و یا به شماره3000144091 ارسال نمایید.

نوع مقاله : نشانی

10.22081/mow.2021.72209

چکیده تصویری

هر گونه نظر، سؤال، پیشنهاد و انتقادتان را به ایمیل مجله و یا به شماره3000144091 ارسال نمایید.