واکاوی مفهوم دسترسی در مجتمع نشینی(5)

نوع مقاله : روزنه

10.22081/mow.2021.72225

چکیده

اساسا بسیاری از ایرادهای وارده به مجتمع های مسکونی، به دلیل عدم اجرای صحیح مصوبات طزاحی است

چکیده تصویری

واکاوی مفهوم دسترسی در مجتمع نشینی(5)