تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(3)

نوع مقاله : روزنه

10.22081/mow.2021.72303

چکیده

مجتمع نشینی با سبک زندگی غیر ایرانی

چکیده تصویری

تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(3)