تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(4)

نوع مقاله : روزنه

10.22081/mow.2021.72304

چکیده

مجتمع نشینی با سبک زندگی غیر ایرانی

چکیده تصویری

تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(4)