تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(5)

نوع مقاله : روزنه

10.22081/mow.2021.72320

چکیده

مجتمع نشینی با سبک زندگی غیر ایرانی

چکیده تصویری

تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(5)