تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(7)

نوع مقاله : روزنه

10.22081/mow.2021.72322

چکیده

مجتمع نشینی با سبک زندگی غیر ایرانی

چکیده تصویری

تأثیر سبک زندگی بر ترجیحات سکونت ساکنان مجتمع های مسکونی(7)