نوع مقاله : شعر

10.22081/mow.2023.74680

چکیده تصویری

 به در نمی‌رود از خانگه یکی هشیار

کلیدواژه‌ها

شعر آخر

 به در نمی‌رود از خانگه یکی هشیار

 

درخت غنچه برآورد و بلبلان مست‌اند

جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد

علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند

کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی

نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند

بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط

ز بس که عارف و عامی به‌رقص برجستند

دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را

که مدتی ببریدند و بازپیوستند

به در نمی‌رود از خانگه یکی هشیار

که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند

یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست

که سروهای چمن پیش قامتش پست‌اند

اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست

خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند

مثال راکب دریاست حال کشته عشق

به ترک بار بگفتند و خویشتن رستند

به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری

جواب داد که آزادگان تهی‌دست‌اند

به راه عقل برفتند سعدیا بسیار

که ره به عالم دیوانگان ندانستند