نوع مقاله : سخن

10.22081/mow.2023.74683

چکیده تصویری

خواب ام سلمه در شب عاشورا

موضوعات

سخنان ام سلمه

بر امّ‌سلمه درآمدم. دیدم می‌گریست. گفتم: «از چه می‌گریی؟»

گفت: «رسول خدا را از زمان رحلت تا دیشب در خواب ندیده بودم. دیشب دیدم بر سر و محاسنش خاک نشسته بود. گفتم: یا رسول الله از چه خاک آلودی؟ گفت: اکنون در مشهدِ حسین بودم. امشب برای حسین و اصحاب او قبر می‌کندم.»