نوع مقاله : چهره ها

10.22081/mow.2024.75434

چکیده تصویری

تابلوها و قصه ها(1)

موضوعات

تابلوها و قصه‌ها

هر تابلویی ماجرایی دارد و ما از استاد نقاشی، خانم صدیقه سلمان دوست‌داشتنی و مهربان خواستیم که درباره قصه‌هایی صحبت کند که در پس بعضی تابلوهای نقاشی اوست. او هم پذیرفت؛ تابلوها را ببینید و ماجرایش را بخوانید!

 

در کاری که بانویی در حالت عبادت است و دعا می‌خواند، ترسیم نمادینی می‌بینیم از زن. این زن بال پرواز دارد، یعنی نیایش، او را متعالی و جنبه‌های معنوی وجود انسانی را تقویت می‌کند. به نظر من عبادت؛ زن و مرد ندارد. هرکسی باتقواتر باشد، نزد خدا عزیزتر است، زن و مرد هم ندارد. سعی کردم در این تابلو، به آن بُعد از وجود زن اشاره کنم که یک زن با عبادت، می‌تواند به اوج تعالی برسد، با نمادهای ساده‌ای که برای کلام تصویری من مقدور بود، این کار را کردم.