نوع مقاله : پرونده ویژه

10.22081/mow.2024.75442

چکیده تصویری

خلاصه پرونده ویژه(صفحه18تا19)

موضوعات

پرونده ویژه


درباره عملکرد فرح دیبا در ایران، باید بدانیم فرح با سایر همسران رسمی پادشاه تفاوت مهمی داشت؛ دو همسر قبلی محمدرضا پهلوی، از خانواده‌های بزرگ و معتبری بودند، اما فرح به گفته دوستان صمیمی‌اش خواب این را هم نمی‌دید که آخرین ملکه ایران شود. دانشجویی ساده از خانواده‌ای معمولی که حس خود‌کم‌بینی داشت. اگر عملکرد فرح دیبا به‌خصوص در دهه1350 مورد بررسی قرار بگیرد، سیاهه بلند بالایی از فساد در فرهنگ و اقتصاد و سیاست خواهد شد.

ترویج فساد و بی‌بند و باری در جامعه، از مشخصه‌های فرح و اطرافیان اوست، شرح ماجرای جشن هنر شیراز را کم و بیش می‌دانید. او دوستانی داشت و هریک را بر سر کاری گمارده بود که یکی از رگ‌های حیاتی فرهنگ ایران بود. لیلی امیرارجمند زن خوش‌نامی نبود، اما فرح ریاست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به او داد که یکی از حساس‌ترین مراکز فرهنگی و تربیتی بود.

یکی از کارگزاران رژیم پهلوی در خاطراتش می‌نویسد: «گاهی مهمانی مجللی به مناسبت ورود پادشاه خارجی برگزار می‌شد، برای آن‌که به مهمانان خوش بگذرد، از سردسته محله بدنام تهرا ن(شهرنو) کمک گرفته می‌شد و آنها زنانی را به دربار می‌فرستادند. در مقابل این خدمت! دفتر مخصوص شهبانو، از سردسته شهرنو حمایت می‌کرد تا آنها بتوانند زنان و دختران فریب‌خورده را جذب کنند.»

در پرونده ویژه این ماه، مصاحبه‌ای می‌خوانید از رییس دفتر مخصوص فرح که اشاره می‌کند به ملاقات‌های خصوصی و سرّی شهبانو در سال آخر عمر پهلوی!

فرح در حاشیه سلطنت قرار داشت، ولی به گفته کارگزاران پهلوی در یکی دو سال آخر، برآورد دقیق‌تری از اوضاع داشت و وقوع انقلاب را پیش‌بینی می‌کرد.