جالب اما .....!!!

نویسنده


ایران کشور کم آب و نسبتا خشکى است که براساس برخى آمارها, بارندگى آن سالانه 400 میلیارد متر مکعب مى باشد. از این مقدار 270 میلیارد متر مکعب به طرق مختلف تبخیر شده و یا به هدر مى رود.
سالانه 2 / 3 میلیارد متر مکعب آب شرب در کشور تإمین مى شود که 9 / 0 میلیارد متر مکعب آن به علت فرسودگى لوله ها, شستشوى تصفیه خانه ها, خرابى, عدم دقت در اندازه گیرى و انشعابهاى غیرقانونى به هدر مى رود. با توجه به اینکه 93 درصد جمعیت شهرنشین کشور (معادل 32 میلیون نفر) تحت پوشش شبکه آب شهرى قرار دارند, لذا سرانه هر نفر در مصرف 3 / 2 میلیارد متر مکعب باقیمانده برابر با 200 لیتر مى باشد و این در حالى است که حداقل و حداکثر مصرف استاندارد در جهان 75 و 150 لیتر مى باشد.
سرعت تخریب جنگلها و مراتع در کشور به ترتیب 320 و 420 متر مکعب در هر ثانیه است.
در مقابل از بین رفتن هر 260 هکتار جنگل, 750 نوع درخت, 500 نوع گل, 125 نوع پستاندار و 400 نوع پرنده, 100 نوع پروانه و تعداد بیشمارى حشرات از بین مى روند.
سالانه در کشور 10 میلیون تن زباله توسط شهرداریها جمعآورى شده که هزینه جمعآورى و دفع آن 8 میلیارد تومان در سال است.
میزان خسارات وارده فقط در چهارشنبه سورى!! آخر سال 72, بیش از 800 میلیون تومان بوده است. شهر تهران در سال 73 فقط یک روز را بدون حریق گذرانده و متوسط روزانه حریق در این شهر 30 مورد بوده است.
آمار تصادفات رانندگى در ایران 10 برابر جهان مى باشد و سالانه 3000 نفر در اثر تصادفات رانندگى جان خود را از دست مى دهند. همچنین هر ساله عدم رعایت مقررات راهنمایى و رانندگى باعث بروز 190 هزار تصادف منجر به خسارات مالى و جانى مى شود و فقط در سال 73 رانندگان بابت 11 میلیون تخلف, 6 / 8 میلیارد تومان جریمه شده اند.
حوادث کار, سالانه 5 میلیارد تومان خسارت به بار مىآورد.
سالانه 68 میلیارد تومان خسارت ناشى از خوردگى ماشینآلات در کشور است.
مردودى دانشآموزان فقط در مقطع ابتدایى سالانه 800 میلیون تومان خسارت وارد مى کند.
عمر متوسط اسکناس در ایران 3 سال و در اکثر کشورها 7 تا 8 سال مى باشد و سالانه 6 میلیارد تومان از حمل پارگى اسکناس خسارت وارد مى شود.
در ژاپن براى هر 1000 نفر 5 فروشگاه و در ایران 23 فروشگاه وجود دارد.
سالانه بیش از 6 / 0 میلیون تن (600هزار تن) نان به ارزش 40 میلیارد تومان دور ریخته مى شود.
سالانه 19 میلیون لیتر بنزین در تهران از باک خودروها هنگام پر کردن باک سرازیر شده و تبخیر مى شود و به دلیل استفاده غیر اصولى از روغن موتور, سالانه 350 میلیون لیتر روغن به هدر مى رود.
مصرف سوخت در کشور طى سالهاى 72 ـ 1349, 5 / 2 برابر شده در حالى که در اروپا و آمریکا به ترتیب 54% و 64% کاهش داشته است.
منبع
مجموعه مقالات و سخنرانیهاى دومین کنگره ملى بهره ورى منبع ایران, بررسى علل خسارات وارده به اقتصاد ایران در سال 1372, سیدعلى اصغر علوى.
آنچه به عیادت, ارزش مى بخشد, خدایى بودن آن و اخلاص در عیادت است, حتى خارج از مرز دوستى و رفاقت و آشنایى و شغل و موقعیت طرف به عیادت رفتن مهم است.