دوره و شماره: دوره 1376، شماره 63، خرداد و تیر 1376 
مرواریدبافى

وند لیلا معارف