دوره و شماره: دوره 1376، شماره 69، آذر 1376 
علمدار داستان

زواره‏ غلامرضا گلى


برگ انجیرى گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی