دوره و شماره: دوره 1376، شماره 62، اردیبهشت 1376 
شمعدانى

شریعت پناهی مجتبی ولی