دوره و شماره: دوره 1376، شماره 68، آبان 1376 
زن

مجید مرادى