دوره و شماره: دوره 1376، شماره 67، مهر و آبان 1376 
سیکاس گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی