دوره و شماره: دوره 1376، شماره 66، مرداد و شهریور 1376 
26. سینره گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی