دوره و شماره: دوره 1376، شماره 66، شهریور 1376 
سینره گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی