دوره و شماره: دوره 1376، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1376