دوره و شماره: دوره 1376، شماره 64، تیر 1376 
لباس محلى

خانى فاطمه اسمى


مرواریدبافى

وند لیلا معارف