مرواریدبافى


سرویس گیره استکان و قندان تزئینى

وسایل مورد نیاز:
مروارید شماره 3 سفید 6 بند, مروارید شماره 3 رنگى 3 بند, مروارید شماره 4 سفید 4 بند, مروارید شماره 4 رنگى 1 بند.
گیره استکان و قندان را مى توانید تنها با یک رنگ سفید ببافید اما براى اینکه بافته شما زیباتر شود سعى کنید با تجسم یک شکل, نقشه آن را قبلا در کاغذى بکشید و شروع به بافتن گیره ها با کمک نقشه کنید. نقشه اى را که شما مى بینید, طرح یک مرغابى است که ابتدا روى کاغذ نقشه کشى مخصوص قالى پیاده شده و سپس روى مروارید کشیده شده است. آن را که در مقابل خود قرار دهید خیلى راحت مى توانید طرح مرغابى را با مروارید رنگى ببافید.

گیره قندان:
پایه قندان 55 خانه چهارتایى است اما شما 54 خانه با بافت چهارتایى به رنگ سفید شماره 4 ببافید, در داخلى یکى از نخها یک مروارید انداخته, همان نخ را از داخل اولین مروارید خانه اول رد کنید. حالا در داخل یکى از نخها یک مروارید انداخته آن را مشترک کنید. اکنون اگر بافته چهارتایى را که به شکل مدورى درآمده است, دور تا دور بشمارید 55 خانه است که در هر 11 خانه یک مرغابى مى افتد. هنگام بافتن رج دوم, مرغابى را همراه با بافت زمینه مى بافیم. توجه کنید که بافت اولین و آخرین خانه در هر رج با بافت خانه هاى دیگر در همان رج فرق مى کند. یعنى حالا که در شروع رج هستید در نخ سمت راست 3 مروارید انداخته سومى را مشترک کنید ولى براى بافت خانه هاى دیگر نخ پایین را از مروارید برجسته رج قبل رد مى کنید. در نخ بالا دو مروارید انداخته دومى را مشترک کنید. به همین ترتیب 2 خانه را با رنگ سفید ببافید که با اولین خانه, 3 بافت چهارتایى سفید در رج سوم بافته اید شروع به انداختن مرغابى کنید; یعنى نخ پایینى را رد کرده در نخ بالا یک مروارید رنگى و یک مروارید سفید انداخته, سفید را مشترک کنید تا 5 بار این عمل را تکرار کنید. باز 3 خانه چهارتایى با مروارید سفید ببافید. به این ترتیب بافت یک مرغابى با مرواریدهاى سفید محدوده آن کامل مى شود.
دوباره به سمت راست نقشه نگاه کنید و مرغابیهاى بعدى را طبق مطالب گفته شده ببافید تا به آخرین خانه در رج دوم برسید. گفتیم که بافت اولین و آخرین خانه در هر رج با بافتهاى دیگر در همان رج فرق مى کند. به خانه آخر که رسیدید, نخ پایین را از مروارید برجسته رج قبل رد کنید, دوباره همان نخ را از داخل اولین مروارید خانه اول رد کنید. در داخلى یکى از نخها یک مروارید سفید انداخته آن را مشترک کنید. رجهاى بعد را نیز طبق اصول گفته شده عمل کرده ببافید. توجه کنید که نقشه را درست بخوانید تا بافته مرغابى شما خراب نشود. بعد از اتمام کامل مرغابیها یک رج بافت چهارتایى به رنگ سفید روى آن ببافید و بعد از پایان, نخها را کور کنید.

گیره استکان:
استکانهاى مورد استفاده در این دستورالعمل از نوع استکانهاى کمرباریک تزئینى مى باشد. شما مى توانید هر نوع استکانى را که مى خواهید انتخاب کنید, لیکن توجه کنید که استکان انتخابى شما حتما حالتى استوانه یا کمرباریک داشته باشد. زیرا اگر حالت استکان شما طورى باشد که قطر دهانه آن نسبت به پایین آن گشادتر باشد, گیره استکان در داخل آن جا نمى افتد و خود را به سمت پایین مى کشد. براى شروع به اندازه دور استکان بافت چهارتایى ببافید و ابتدا و انتها را به نزدیک هم آورده وصل کنید. اگر از طرح مرغابى مى خواهید استفاده کنید سعى کنید تعداد بافت چهارتایى دور تا دور استکان مضربى از 3 باشد, زیرا 3 مرغابى روى گیره مى افتد. چنان که در قندان نیز دیدید که دور تا دور آن 55 خانه چهارتایى بود که مضربى از 5 بود و بر روى آن طرح 5 مرغابى مى افتاد.
اگر استکان شما کوتاه است مى توانید یک ردیف بافت اولیه را که همه سفید بود نبافید بلکه از همان رج اول طرح مرغابى را ببافید و اگر قطر استکان شما زیاد بود, ساده بین هر مرغابى را زیاد کنید. معمولا براى گیره استکان 30 یا 33 عدد خانه چهارتایى با مروارید شماره 3 کافى است. رجهاى بعد را نیز مانند قندان با طرح مرغابى ببافید و یک رج سفید ساده روى آن ببافید.