دوره و شماره: دوره 1376، شماره 65، مرداد و شهریور 1376 
6. در محضر خورشید

سید ضیا مرتضوى


22. مشاور شما

زهرا آکوچکیان