دوره و شماره: دوره 1376، شماره 71، بهمن و اسفند 1376 
پــارودیا گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی