مروارید بافى قسمت 4


مرواریدبافى
((قسمت چهارم))

لیلا معارف وند

سرویس میز و صندلى تزئینى

میز:
یک مربع 6*6 با بافت چهارتایى مسطح مى بافید مى توانید براى زیباتر شدن صندلى از مرواریدهاى رنگى استفاده کنید و در هنگام بافتن طرحى را با خلاقیت خود روى آن بیاندازید. به شکل نگاه کنید, مرواریدهاى هاشورخورده را به عنوان پایه قرار دهید و از آنها دانه بگیرید و شروع به بافت چهارتایى کنید. به این صورت که از گوشه سمت راست شروع کنید و نخ را از داخل مرواریدA) ) رد کنید. در داخل نخ سمت راست 3 عدد مروارید انداخته سومى را مشترک کنید. نخ پایین را از مروارید هاشورخوردهB) ) رد کنید و در نخ بالا 2 عددد مروارید انداخته دومى را مشترک کنید. تمامى مرواریدهاى هاشور خورده را به همین ترتیب یکى یکى با نخ پایینى دانه بگیرید. و در نخ بالا دو مروارید انداخته دومى را مشترک کنید تا به مرواریدC) ) برسید. نخ پایین را از مروارید[ (C) یکى مانده به آخر] و بعد از اولین مروارید خانه اولى که بافته بودید رد کنید. در داخل یکى از نخها یک مروارید انداخته آن را مشترک کنید. انتهاى نخها را به نحوى کور کنید. مى بینید که دیوارى در وسط مربع شما ایجاد مى شود. لبه بیرونى مربع را نیز از هر چهار طرف به همین ترتیب که گفته شد ببافید تا یک دیواره دو جداره در لبه هاى مربع شما ایجاد شود. حالا باید بالاى این دو جدار را به هم وصل کنید. به این صورت که از وسط یک ضلع شروع کرده, مرواریدى در نخ بیاندازید و یک سر نخ را از یک مروارید جدار بیرونى و سر دیگر نخ را از مروارید مقابل آن در جدار درونى رد کنید. یک مروارید در نخ انداخته, مشترک کنید. به همین ترتیب مى بافید تا به گوشه برسید. براى بافتن گوشه, نخى را که در سمت گوشه قرار دارد از داخل دو مروارید گوشه جدار بیرونى رد کنید. یک مروارید در نخ انداخته مشترک کنید. به همین صورت ادامه دهید تا دو جدار به طور کامل به هم وصل شود.

پایه هاى میز:
در هر گوشه مربع روى جدارهاى بافته شده یک بافت چهارتایى را در نظر بگیرید و روى هر یک را جداگانه با بافت چهارتایى تا سه ردیف ببافید. این بافت شبیه به ستون و معروف به بافت ستونى است که بسیار آسان و راحت است و با کمى دقت مى توانید آن را ببافید.

صندلى:
عملیات گفته شده براى بافتن میز را تکرار کنید و شروع به بافتن تکیه گاه صندلى کنید. یک ردیف از بافت چهارتایى مربع در یک ضلع مربع را (6 بافت چهارتایى) در نظر بگیرید و آن را به عنوان پایه قرار داده شروع به بافت کنید. دو لبه ردیف بافت چهارتایى را تا سه رج به صورت دور تا دور ساده ببافید. بافته شما باید مثل یک دیوار دو جداره بالا بیاید لیکن این دو جدار از قسمت بغل به هم متصل هستند و هر دو جدار با هم بافته مى شوند. در ردیف چهارم یک بافت چهارتایى از هر دو طرف دو جدار داخلى و خارجى را نمى بافید و بقیه را (4 بافت چهارتایى) مى بافید و همین طور در ردیف پنجم که فقط دو بافت چهارتایى در وسط دو جدار باقى مى ماند که آن را هم دور تا دور مى بافید و به این ترتیب صندلى شما کامل مى شود.

کاناپه:
براى کاناپه همان کارهایى که براى بافتن صندلى گفته شد صورت مى گیرد با این تفاوت که به جاى بافتن مربع باید ابتدا یک مستطیل 10*6 ببافید. دیوار دو جداره و پایه ها را به همان صورت مى بافید. تکیه گاه کاناپه را مانند صندلى تا سه ردیف ساده ببافید. در ردیف چهارم و پنجم از هر دو طرف, دو خانه چهارتایى را نمى بافید. یعنى در رج پنجم شما, فقط دو بافت چهارتایى در هر جدار باقى مى ماند که آن را دور تا دور مى بافید و به این ترتیب کاناپه نیز بافته مى شود.