برگ انجیرى گلکاری


  گیاهان آپارتمانى
برگ انجیرى

مجتبى شریعت پناهى

 

 

این هم یک گیاه آپارتمانى دیگر از خانواده شیپوریهاست. نام علمى آن فیلودندرون بوده برگهایش پهن و سوراخ دار است. در شرایط خوب به طور فوق العاده اى رشد مى کند.

تکثیر:
براى ازدیاد برگ انجیرى در فصل بهار از ساقه آن قلمه هایى برمى داریم. قلمه را از انتهاى ساقه جدا کنید. طول قلمه حدودا ده سانتى متر و داراى دو تا سه برگ باشد. قلمه برگ انجیرى بعد از مدت هفت تا هشت هفته ریشه دار مى گردد. قلمه ها را در خاک سبک کاشته و در محیط مرطوب و سایه قرار دهید. در صورتى که برگ انجیرى در محل مناسب قرار داشته و از رشد خوبى برخوردار باشد نه تنها در بهار, بلکه در تمام طول سال هم مى توان از آن قلمه هایى برداشت نموده و آن را تکثیر کرد. بد نیست بدانید به طور کلى برگ انجیریها برخاسته از نواحى آمریکاى جنوبى هستند که نگهدارى آنها امروزه در کشور ما نیز متداول گشته است. نیاز این گیاه به نور متوسط است و به عنوان یک گیاه آپارتمانى باید همواره در قسمتهاى داخل ساختمان نگهدارى شود و از قرار دادن گلدان برگ انجیرى در فضاى باز خوددارى نمایید.
فاصله آن تا پنجره را طورى تنظیم کنید که از نور سایه روشن برخوردار شود. یعنى جایى که نور کافى وجود داشته باشد اما نور به طور مستقیم بر آن نتابد. ضمنا گرما را دوست دارد و از رطوبت محیط لذت مى برد.

خاک:
به طور مساوى خاک باغچه, ماسه و خاک برگ را مخلوط نموده و خاک مناسبى براى این گیاه تهیه نمایید.