هنر خط و زنان ، ستارگان زمین معرفى کتاب


  معرفى کتاب

 

 

هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامى
گردآورى: عذرا عقیقى بخشایشى
ناشر: نشر آذربایجان ـ تبریز
نوبت چاپ: اول 1375, 2000 جلد
این کتاب در چهار بخش تنظیم و تدوین شده است.
در بخش نخست به معرفى خطوط تزئینى اسلامى از صدر اسلام تا گرافیک معاصر پرداخته شده است و در ضمن آن, خطوط کوفى (کوفى مغربى, شرقى, بنایى), خط محقق, خط ثلث و نسخ, خط تعلیق و دیوانى, خط رقعه, خط نستعلیق و شکسته نستعلیق به لحاظ ویژگیها و تاریخ پیدایى اشان معرفى شده است.
در بخش دوم به بهره گیرى گرافیک امروزه از خوشنویسى دیروز اشاره شده و ارزشهاى بصرى بعضى از انواع خطوط مورد بررسى قرار گرفته است.
در بخش سوم با زنان خوشنویس در گذر تاریخ آشنا مى شویم. مولف در این بخش به معرفى و ارائه آثارى از سى و سه زن خوشنویس ایرانى که نخستین آنها, دختر ابن مقله شیرازى (متوفاى 381ه$.ق) است و آخرینشان حفصه دختر حاج رکوئى اسیانیایى (قرن 14) است مى پردازد. در این میان از زنانى همچون سلطان بانو صفوى (قرن 10ق), جهانآرا بیگم (قرن 11ق), گوهرشاد خانم (قرن 11ق), زیب النسإ بیگم (قرن 12ق), مستوره ماه شرف کردستانى (شاعر) (قرن 13ق), مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه (قرن 13ق) و خانم اعتمادالدوله (قرن 14ق) یاد شده و آثارى درخشان از آنان زیب این دفتر است.
در بخش چهارم, مولف که خود نیز از بانوان خوشنویس معاصر است, زندگینامه مختصر زنان خوشنویس معاصر را همراه با عکس و نمونه کارشان فراهم آورده است.
تلاش مولف محترم را در این اقدام پسندیده فرهنگى, هنرى ارج مى نهیم. به امید شکوفایى بیشتر استعدادهاى زن در همه ابعاد زندگى.

ستاره هاى زمین
((زندگینامه علما و دانشمندان براى نوجوانان))
به کوشش: فاطمه صالح مدرسه اى
چاپ اول: 1376, 2500 جلد
ناشر: انتشارات پیام آزادى ـ تهران
((میراث پیامبران, سخنان و راه و روش زندگى آنهاست و چون ((العلمإ ورثه الانبیإ)) (علما وارثان انبیا هستند) پس ارزش واقعى این سرمایه را فقط علما مى دانند.
سعادت و رستگارى ابدى گنجى است که طالبان علم در جستجویش مى باشند و آیات قرآن همچون چراغى است که راه و رمز رسیدن به آن گنج را روشن نموده است. آنان که به اسرار و رموز آن آگاهند و راه را از بیراهه مى شناسند همان انبیاى الهى و اهل بیت معصومین علیهم السلام و اولیإ الله هستند ... خداوند دانشمندان را به وسیله دانش بلندمرتبه قرار داده و آنان را راهبر و هادى مردم نموده تا به آنها اقتدا شود ...))
آنچه خواندید قسمتهایى از مقدمه کتاب ستاره هاى زمین است. در این کتاب زندگینامه علما و دانشمندان به اختصار تنظیم و گردآورى شده است. متإسفانه در این کتاب, فهرست مطالب نیامده است و این امر نقیصه اى است که امیدواریم در چاپهاى بعدى برطرف شود.